Emulator/Changelog

Z PMD 85 Infoserver

Obsah

v3.2.7.290

PMD85Emu v3.2.7.290
Verzia:v3.2.7.290 / 15.01.2023
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:posledná stabilná verzia
Download: download win32
 • Opravený tooltip v zozname súborov pre ROM MEGAmodul.
 • Opravená chyba čítania lokalizačných reťazcov, kedy sa "orezávali" časti za bodkočiarkou pre definované filtre prípon súborov pre súborové dialógy.
 • Pre počítač Maťo je možné zvoliť 64 kB RAM a tak aj AllRAM režim.
 • PIO 8255 - opravený zápis na port PC, ak je PCL výstup a PCH vstup.
 • V dialógu pre načítanie súboru do pamäte možno zvoliť počiatočnú adresu a dĺžku tak, že súbor "prekračuje" koniec pamäte. V tom prípade bude súbor "zalomený" a bude pokračovať od adresy 0.
 • Pri vytváraní ROM balíčkov možno vybrať okrem súborov s typom RMM aj súbory typu MRM (Mega ROM Modul).
 • Pridaná experimentálna emulácia MH102 a APU i8231A/Am9511A.
 • Debugger:
  • Pridané špeciálne typy Breakpointov - pamäťový a I/O.
  • Pridaná možnosť zvoliť si malé alebo veľké písmená pri výpise inštrukcií.
  • Snáď už definitívne opravené padanie Emulátora pri debuggovani.
 • Doplnene chýbajúce lokalizačné reťazce.
 • Zmenené XML/DTD


v3.2.6.260

PMD85Emu v3.2.6.260
Verzia:v3.2.6.260 / 18.03.2021
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Zrušenie dialógu pre otvorenie Snapshotu neprevedie Reset.
 • V nastaveniach zvuku sa do zoznamu výstupných audio zariadení už nedostávajú aj vstupné zariadenia.
 • V nastaveniach zobrazenia možno nastaviť veľkosť okraja okolo obrazovky.
 • Pridaný režim zobrazovania v štyroch odtieňoch sivej ako na PMD 85-3 a Didaktik Alfa.
 • Do menu `Zobrazenie` pridané dve menu položky - `Inverzné zobrazenie` a `Odtiene sivej s blikaním` (pre zobrazenie v odtieňoch sivej).
 • Do prieskumníka pásky pridaná možnosť "exportovať" program v BASICu do RMM.
 • Opravené "zamrznutie" Emulátora pri zobrazení dialógu kalibrácie Joysticku.
 • Opravená detekcia Joystickov a Gamepadov.
 • Debugger:
  • Pri Double-click na adresu v inštrukcii sa prepne zobrazenie do MEM1 iba v prípade, že aktuálne zobrazenie nie je v MEMx.
  • Ak sa zmení ručne MEMx, inicializuje sa počiatok vyhľadávania na danú adresu.
  • Pri prejdení myšou nad počítadlom taktov sa zobrazí zodpovedajúci čas v µs/ms/s/m/h.
  • Do dialógu stavu periférií pridaný stav PIO8255 (GPIO).
  • Ošetrené niektoré prípady "spadnutia" Emulátora pri krokovaní kódu.
 • V dialógu pre načítanie súboru do pamäte sa pri zapísaní mena súboru do Editboxu po jeho opustení zistí dĺžka daného súboru.
 • Opravené predvypĺňanie mena súboru v Save dialógu.
 • Pridaná emulácia plotrov XY 41xx a Minigraf 0507 a tlačiarní Gamacentrum 01 a Centronics.
 • Upravené okno výstupu Tlačiarne/Plotra. Pridaná možnosť uložiť "kresbu" do schránky alebo do BMP/PNG súboru.
 • V emulácii i8080 opravené zakazovanie prerušenia.
 • Opravená emulácia PIO 8255.
 • Upravený Reset handler v emulácii GPIO.
 • Pridaná emulácia interfejsu IMS-2 (kvôli tlačiarni).
 • Oprava orezania cesty k obrazu disku v povele 'G' pre PMD 32.
 • Aktualizované dynamické knižnice `inpout32.dll` a `PortAudio.dll`.
 • Zmenené XML/DTD


v3.1.5.204

PMD85Emu v3.1.5.204
Verzia:v3.1.5.204 / 15.06.2019
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Oprava nastavenia a voľby MGF IF.
 • Do dialógu stavu periférií (Debugger) pridaný stav USART 8251.


v3.1.4.200

PMD85Emu v3.1.4.200
Verzia:v3.1.4.200 / 07.06.2019
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:verzia s chybou nahrávania z MGF v1
Download: -
 • Pridaný ROM MEGAmodul podľa návrhu Nostalcomp - 1024 kB = 32 stránok po 32 kB.
 • V nastaveniach na karte ROM Modulov je možné uložiť celý obsah ROM Modulu do jedniného súboru.
 • Pre PMD 85-1, 2, 2A a 3 možno zvoliť typ MGF IF.


v3.1.3.188

PMD85Emu v3.1.3.188
Verzia:v3.1.3.188 / 23.03.2019
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Pre ovládanie PC Joysticku sa už používa DirectInput8 namiesto DirectInput7.
 • Opravené vyhodnocovanie stlačeného smeru na Gamepad-AXES Joysticku.
 • Doplnené chýbajúce spustenie kódu zo súboru načítaného do pamäte, ak bol zvolený súbor z naposledy otvorených súborov.
 • Pred spustením kódu po načítaní súboru do pamate sa zároveň zakáže prerušenie.
 • Opravená inicializácia Systémového PIO po nahraní Snapshotu.
 • Zmenený formát PRC súboru do verzie 2, kam sa už správne zaznamenáva počet taktov, ktoré ubehli za daný čas. Tým je možné pri prehrávaní vypočítať celkový čas záznamu, ktorý sa pri prehrávaní zobrazí.
 • Debugger - opravené zobrazenie inštrukcií v Z80 notácii.


v3.0.2.176

PMD85Emu v3.0.2.176
Verzia:v3.0.2.176 / 24.12.2018
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Upravené brzdenie CPU Video-procesorom podľa analýzy a algoritmu Tomáša Pecinu.
 • Pridaná možnosť vypnúť brzdenie CPU Video-procesorom.
 • Pridaná možnosť zrýchlenia alebo spomalenia emulácie CPU.
 • Ak emulátor nemá fokus, odchytávanie stlačených klávesov je potlačené.
 • Možnosť voľby mapovania klávesu Backspace na <-- alebo DEL.
 • Možnosť voľby mapovania klávesu Enter na ľavý EOL, pravý EOL alebo obidva.
 • Opravené pripojenie hodín pre CT1 PIT 8253 v PMD 85-1.
 • Myš 602 už možno pripojiť aj k PMD 85-2/2A/3.
 • V nastaveniach pre Myš možno zvoliť citlivosť pri pohybe.
 • Opravené deaktivovanie prerušenia od Video-procesora.
 • Pre PMD 85-1, -2 a -2A možno 8kB ROM Monitora rozdeliť na dve 4kB do oblasti 8000h a 0A000h.
 • Oprava emulácie povelu 'G' v komunikačnom protokole PMD 32.
 • Ak je Prieskumník pásky v editačnom móde, nie je dovolený zápis na pásku.
 • Debugger:
  • Pridané ďalšie 2 MEM. Jednotlivé MEM a REG si pri prepínaní pamätajú režim zobrazenia (DUMP, ASCII, DISASS). Aktuálnu hodnotu registrov, adries v zásobníkoch a zoznamov možno skopírovať do MEM.
  • V Inline Assembleri sa šestnástkové čísla zadávajú s #, desiatkové bez, teda nezáleží na nastavení zobrazovanej číselnej sústave.
  • Prvé dve zobrazované inštrukcie sú zobrazované sivou farbou a sú to skutočne tie, ktoré boli naposledy vykonané.
  • Výsledok vyhľadávania je ponechaný v aktuálnom type zoznamu. U MEMx sa adresa, kde sa našla hľadaná sekvencia, stane aktuálnou s nulovým posunom. U registrov sa nastaví posun, ktorý je rozdielom medzi aktuálnou hodnotou registra a adresou, kde sa našla hľadaná sekvencia.
  • Dialóg disassemblingu do súboru:
   • Pridané filtrovanie povolených Hexa/Dec klávesov v editboxoch.
   • Opravené nechcené vynulovanie adries v editboxoch pri zmene spôsobu zobrazenia výpisu pamäte v Debuggeri.
   • Pridané nascrollovanie na práve pridanú položku.
 • Run/Pause emulácie je možný aj pomocou klávesu Pause/Break.
 • Klávesová skratka pre zobrazenie okna PRC záznamu zmenená na Alt+Z.
 • Pridaná možnosť uložiť obsah VRAM do súboru alebo priamo do PTP.
 • Opravený dialóg pre uloženie/načítanie súboru do/z pamäte.
  • Edit box pre meno súboru už nie je R/O, takže je možné priamo zadať iné meno súboru.
  • Pridaná možnosť priamo spustiť kód, ktorý bol nahraný do pamäte.
 • Do nástrojov pridané zobrazovanie a zachytávanie Súradníc VRAM.
 • Do nástrojov pridaný Profiler pre odmeriavanie trvania rutín a časti kódu.
 • Upravené zobrazovanie vo FullScreen mode. Už sa namiesto DirectDraw používa iba WinAPI a je možnosť voľby spôsobu prispôsobenia veľkosť obrazu.
 • Opravená asociácia prípon súborov.
 • Zmenená knižnica pre čítanie INI jazykových súborov.
 • Opravené ukladanie konfigurácie.
 • Úpravy kódu pre zabránenie Memory-Leak.
 • Emulátor už nepoužíva osobitnú knižnicu zlib.dll.
 • Zmenené XML/DTD


v2.2.8.301

PMD85Emu v2.2.8.301
Verzia:v2.2.8.301 / 24.5.2014
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Opravená emulácia PIT 8253
 • Oprava nastavovania príznaku AC pri inštrukciách ANA a ANI
 • Vloženie textu zo schránky (emuluje sa postupné stlačánie klávesov)
 • Ponuka s naposledy otvorenými súbormi - Recent files
 • Pamäťové rozšírenie 256kB RAM pre PMD 85-2A a PMD 85-3
 • Emulácia prerušenia od Video-procesora
 • Flash-Loading z pásky už funguje aj na PMD 85-3 v kompatibilnom režime
 • Blokový Flash-Loading z pásky - odchytáva sa štandardná rutina na adrese 8DC4h pre načítanie bloku dát z magnetofónu
 • Debugger: Trasovanie "Krok cez" (Step over) je možné aplikovať aj na rutiny, za ktorými nasledujú dáta. Daná rutina ale musí mať návrat riešený inštrukciou RET/Rx a nie PCHL.
 • Action Recording - záznam behu programu/hry (obdoba RZX zo ZX-Spectra)
 • Zvukový výstup riešený cez knižnicu PortAudio
 • Emulácia zvukového interfejsu MIF 85 s čipom Philips SAA 1099P
 • Nová verzia snapshotu - odpamätáva stav IF Musica, MIF 85, prerušenia od Video-procesora a rozšírenú pamäť 256kB
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.1.7.133

PMD85Emu v2.1.7.133
Verzia:v2.1.7.133 / 24.12.2011
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Pridaný nový mód zobrazovania - ColorAce
 • Opravená chyba importu programu v BASICu
 • V debuggeri je možné vnorenie aj na inštrukciách RST x
 • Opravená emulácia PIT 8253
 • Do debuggeru bola pridaná možnosť zobraziť okno s vnútorným stavom interného PIT 8253
 • Opravený save na magnetofón pre Consul 2717
 • Opravená chyba zablokovania klávesnice po uložení čistého bloku v prieskumníkovi pásky


v2.1.6.110

PMD85Emu v2.1.6.110
Verzia:v2.1.6.110 / 23.01.2011
Platforma:win32 | linux (wine optimized)
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
download wine optimized version
 • Opravená chyba inicializácie DirectSound, ak neexistuje zvukové zariadenie.
 • Opravená chyba ukladania cesty k virtuálnej SD karte pre PMD 32-SD.
 • Pri otvorení systémového dialógu pre výber adresára (pre virtuálnu SD kartu) sa adresárový strom rozbalí až po aktuálnu cestu.
 • Opravená chyba, kedy okno emulátora zostalo po návrate z FullScreen zobrazenia vždy navrchu a tak prekrývalo iné okná.
 • Do EXE doplnené chýbajúce ikonky pre asociované prípony.
 • Opravená chyba povelu B disketovej jednotky PMD 32.
 • Opravená emulácia pásky pre Didaktik Alfa 2.
 • Opravené skrytie ikonky diskety, ak sa PMD 32 odpojí.
 • Opravené nastavovanie príznakov po inštrukcii DAA.
 • Opravená chyba zmeny farebnej palety.
 • Opravené zobrazenie tool-tipov na tlačidlách v prieskumníkovi pásky.
 • Pridaná emulácia Myš 602 a Myš Poly-08.
 • Do prieskumníka pásky pridaná možnosť exportu a importu programu v BASICu.
 • Kontextové menu v prieskumníkovi pásky možno zobraziť aj v normálnom (needitačnom) móde. Ponúknuté su iba položky, ktoré neovplyvnia otvorenú pásku.
 • Pridaná možnosť zaznamenať zvuk do WAV súboru.
 • Upravený Poke dialóg, ktorý teraz umožňuje ukadať/načítať zadefinované Poke do/zo súboru.
 • Upravený dialóg pre čítanie a zápis obsahu súboru z/do pamäti. Pribudlo pole pre zadanie mena súboru, ktorý sa odpamätáva v konfigurácii. Pri načítaní súboru sa dĺžka nastaví podľa dĺžky súboru. V menu sú teraz dve položky, jedna pre uloženie a druhá pre načítanie.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.1.5.83

PMD85Emu v2.1.5.83
Verzia:v2.1.5.83 / 17.11.2009
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
 • Zvýšená minoritná verzia emulátora z dôvodu prechodu na nové (moderné) VCL vývojové prostredie. Celá aplikácia je odteraz plne Unicode.
 • Súbory jazykových balíčkov sú odteraz uložené v kódovaní UTF-8.
 • Grafika ikon v celom emulátore bola prerobená do 32-bitovej farebnej hĺbky.
 • Bol upravený vzhľad niektorých záložiek nastavení, vynovená grafika a tiež pribudli niektoré ikonky v hlavnom menu.
 • V hlavnom menu pribudla položka "Studený reštart", ktorá nainicializuje obvody do stavu, aký je po zapnutí počítača. Simuluje vypnutie a zapnutie napájacieho zdroja PMD 85.
 • Je povolená iba jedna inštancia emulátora (v rámci jeho umiestnenia na disku).
 • V záložke "Všeobecné" v nastaveniach je možné asociovať základné typy súborov emulátora *.ptp, *.pmd a *.psn. Potom sú po spustení súborov s týmito typmi zo súborového managera otvárané priamo v emulátore (aj práve bežiacom). Typ súboru (páska / snap) je odlíšený príslušnou ikonou.
 • Všetky ikonkové tlačidlá v dialógoch už môžu preberať focus, čiže je možné sa medzi nimi prepínať klávesami Tab / Shift+Tab.
 • Klávesa Alt+T teraz zobrazuje i skrýva prieskumníka pásky.
 • V prieskumníkovi pásky možno nastaviť Load kurzor aj medzerníkom.
 • Ak má focus prieskumník pásky a užívateľ stlačí nejakú alfa-numerickú klávesu, focus sa presunie do hlavného okna emulátora a klávesa je akceptovaná emulátorom, nie prieskumníkom pásky.
 • Prieskumník pásky sa nedá zatvoriť, ak sa nachádza v editčnom móde.
 • Pri editácií pásky je možné zmeniť hlavičkový blok na bezhlavičkový a naopak.
 • Pridaná emulácia až 4 mechaník PMD 32, taktiež možnosť emulovať rozšírené príkazy PMD 32-SD
 • Pridaná základná emulácia nových modelov: Didaktik Alfa a Didaktik Alfa 2
 • Emulácia joysticku 4004/482 - možnosť asociácie na klávesy alebo ku fyzicky pripojenému joysticku či gamepadu na Gameport či cez USB.
 • Emulácia tlačiarne BT-100 zatiaľ v testovacej prevádzke. Možnosť tlačiť na "virtuálny papier" v okne "Výstup tlačiarne", alebo na fyzickú tlačiareň pripojenú cez LPT.
 • Opravené ukladanie nastavení Debuggera. Odstránené zobrazovanie zápornej hodnoty počítadla taktov.
 • Opravená chyba "Divide by zero", ak sa v nastaveniach zvuku posunul bežec hlasitosti na hodnotu menšiu ako 6.
 • Opravená chyba "Access violation" pri stlačení Alt+P ak v prieskumníkovi pásky nie je otvorená žiadna páska.
 • Opravená inicializácia maximálnej hodnoty ProgressBaru v prieskumníkovi pásky.
 • Opravená inicializácia záznamových zariadení podľa nastavení z XML.
 • Opravené prepínanie a zapisovanie stavu zapnutia/vypnutia zvuku do XML.
 • Opravený algoritmus preadresovania pamäti pre Consul 2717 a tiež opravený prístup do tejto preadresovanej pamäti.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.4.65

PMD85Emu v2.0.4.65
Verzia:v2.0.4.65 / 25.05.2008
Platforma:win32 | linux (wine optimized)
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download win32
download wine optimized version
 • Kódovanie konfiguračného XML súboru bolo zmenené na UTF-8.
 • Pred prechodom do celoobrazovkového režimu sa najprv zobrazí info o spôsobe opustenia tohto režimu. Zobrazovanie tohto info boxu je možné vypnúť na karte so všeobecnými nastaveniami. Tiež bola zmenená klávesová skratka na vyvolanie celoobrazovkového režimu na Alt+Enter.
 • Debugger rozšírený o:
  • vyhľadávanie - číselné, znakové, s maskou aj bez
  • modifikáciu pamäte - číselnú, znakovú i prostredníctvom jednoduchého inline assembleru
  • vyplňovanie a kopírovanie pamäti
  • počítadlo taktov procesora
 • Ak má focus hlavné okno emulátora, klávesa F10 neaktivuje menu bar.
 • Klávesa Enter je mapovaná iba na pravý EOL PMD 85. Pôvodne to bolo na obidva, čo ale spôsobovalo zlú detekciu klávesy EOL v niektorých programoch.
 • Opravené ukladanie zmeny spôsobu zobrazenia v HalfPass mode.
 • Pridaná klávesová skratka Alt+P pre Play/Stop magnetofónu.
 • Karta "Záznamové zariadenia" v nastaveniach rozdelená na dve osobitné.
 • Nové ikonky v ToolBare, Tapebrowseri i v nastaveniach.
 • Nový obrázok s rozložením klávesnice PMD 85 na PC klávesnici.
 • Pri zmene jazyka sa v nastaveniach "preloží" okamžite aj titulok karty.
 • Opravené ukladanie relativnych ciest do XML.
 • Pridaná emulácia zvukového interface Musica.
 • Pre C2717 nie je možný zápis do RAM, ktorá je "pod" nastránkovanou ROM.
 • Pri zmene z C2717 na iný model sa vypne prípadne zapnuté široké rozlíšenie.
 • Opravená chyba v inicializácii i8251, kedy stavové slovo indikovalo, že bol prijatý byte hneď po zapísaní inicializačnej sekvencie.
 • Čítače obvodu i8253 sa inicializujú do módu 1 (namiesto 0). Emulácia módu 1 "v kľude" menej zaťažuje procesor.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.3.57

PMD85Emu v2.0.3.57
Verzia:v2.0.3.57 / 25.02.2008
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download
 • U modelov 1, 2 a 2A môže byť veľkosť vloženého ROM monitora od 4kB do 16kB (po 1kB). Ak je do 8kB vrátane, zrkadlí sa od adresy 0A000h. Pre model 2A je pri nastránkovanej ROM viditeľná RAM v miestach, kde nie je obsadená ROM (< 8kB alebo > 8kB a < 16kB).
 • Pri editácii hlavičky súboru v editácii pásky je možné zmeniť aj začiatočnú adresu súboru.
 • Pri editácii pásky je možné pridať do pásky aj RAW súbor ako hlavičkový alebo bezhlavičkový blok.
 • Opravené ukladanie konfigurácie prieskuníka pásky, ak nebol vôbec zobrazený.
 • Do konfiguračného XML sa ukladá naposledy otvorený súbor SNAP.
 • Pri ukladaní obrázku do clipboardu alebo do súboru pri zobrazeni s blikaním sa najprv zhasnuté body rozsvietia.
 • Opravené zobrazovanie verzie v About dialógu.
 • V Poke dialógu možno zadávať aj hexa hodnoty.
 • Opravené generovanie zvuku cez DirectSound.
 • Pridaná emulácia RAOM modulu (ROM modul + RAM disk).
 • Vloženie ROM modulu alebo RAOM modulu vyvolá RESET počítača. Vysunutie alebo zmena obsahu RESET nevyvolá.
 • Karta "ROM Moduly" v nastaveniach premenovaná na všeobecnejší názov "ROM balíčky". Zároveň zmenené textácie s popisom, keďže ROM balíčky sa používajú aj v RAOM Module. ROM balíček môže obsahovať ľubovoľný počet súborov. Zmysel to však má iba do veľkosti 256 kB. Prípadné chyby v súboroch sa v zozname zobrazujú ikonkami a ToolTipom.
 • V jazykových súboroch opravené chybné a doplnené chýbajúce a nové textácie.
 • Vo všeobecných nastaveniach možno zvoliť, či sa má v Open/Save dialógoch zobrazovať panel "Miesta v počítači".
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.2.45

PMD85Emu v2.0.2.45
Verzia:v2.0.2.45 / 01.12.2007
Platforma:win32
Lokalizácia:sk | cz | en
Status:stabilná verzia
Download: download
 • Do nastavení pridaná nová záložka "Všeobecné".
 • Pridaná možnosť voľby jazyka emulátora
 • Pribudol adresár s jazykovými súbormi a obrázkami vlajok.
 • Prieskumník pásky
  • ikonkami zobrazuje chyby v súboroch (CRC, dĺžka)
  • možnosť roztiahnuť na výšku, aby bolo vidieť viac položiek
  • zaškrtávacie políčko pre AutoStop bolo nahradené výberovým poľom
  • editácia pásky
   • úprava hlavičky súboru
   • ukladanie blokov súborov (jednotlivo/v skupinách) ako PTP, PMD, RAW
   • možnosť opravy chyby CRC tela súboru
  • odstránená kontrola na správne CRC hlavičkového bloku pri zápise na pásku
  • pri čítaní alebo zápise z/na pásku sa v informačnom riadku zobrazuje ikonka, že sa pracuje s páskou
 • Pridaná podpora Snapshotov
  • snapshot je voliteľne komprimovaný
  • snapshot môže byť uložený aj s Monitorom
  • pri otvorení snapshotu možno automaticky prejsť do debuggera
 • Upravený dialog pre zápis a čítanie bloku pamäti do/z súboru
  (Pre C2717 možno zapnúť preadresovanie pamäti 0C000h-0CFFFh)
 • Pridaný Poke dialog
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.1.39

PMD85Emu v2.0.1.39
Verzia:v2.0.1.39 / 23.07.2007
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Status:stabilná verzia
Download: download
 • Disassembling do súboru v debuggeri.
 • Zápis a čítanie z pamäti.
 • Rôzne Bugfixy


v2.0.1.25

PMD85Emu v2.0.1.25
Verzia:v2.0.1.25 / 08.04.2007
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Status:nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Oddelene DTD od XML konfiguračného súboru. Úprava XML konfiguračného súboru. Úprava metód pre prácu s XML súborom.
 • Úprava zvýrazňovania aktuálneho vykonávaného riadku a editovanej položky v Debuggeri. Farba zvýraznenia sa číta z XML.
 • Oprava chyby v emulácii 8255 pri zápise na port C, kedy sú skupiny A a B v rôznych módoch.
 • Do emulácie PMD 32 pridane povely U a C pre zápis a čítanie z pamäti PMD 32. Povel J pre vykonanie kódu v PMD 32 sa akceptuje, ale vzhľadom na spôsob emulácie sa nič nevykonáva.
 • Pre modely 1 a 2 je možnosť vložiť súbor monitora o veľkosti 8 kB namiesto 4 kB.
 • Zmene poradie a spôsob zobrazovania ikon na informačnej liste dole.
 • Voľba ROM balíčka je v nastaveniach presunutá na záložku pre vyber modelu. Pre každý model sa osobitne odpamätáva zvolený ROM balíček. Editácia ROM balíčkov/ROM modulov zostala pôvodná.
 • Opravená chyba v TapeBrowseri, kedy neboli po spustení emulátora s vloženou páskou aktívne tlačidlá Play a Stop.


v2.0.0.22

PMD85Emu v2.0.0.22
Verzia:v2.0.0.22 / 07.01.2007
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Status:nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Debugger
 • Zápis na pásku
 • Pridaná možnosť voľby, či pozastaviť emuláciu pri neaktivite
 • Základná emulácia Consul 2717 (bez diskovej jednotky a siete)
 • Opravene chyba v emulácii 8255 (v súvislosti so stránkovaním pamäte)
 • Upravená emulácia 8251 (v súvislosti so zápisom na pásku)
 • Opravená chyba "straty" PMD 32 disku pri výmene. Pridaná možnosť zámeny diskov medzi mechanikami
 • Opravene chyby súvisiace s požadovaným resetom po zmenách v nastaveniach emulátora
 • XML konfiguračný súbor rozšírený o ďalšie položky súvisiace s prevedenými zmenami


v2.0.0.14

PMD85Emu v2.0.0.14
Verzia:v2.0.0.14 / 02.12.2006
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Status:nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Konfigurácia sa ukladá do XML súboru
 • Upravený dialóg nastavení
 • Čítanie z pásky a prieskumník pásky
 • Disketová jednotka PMD 32
 • ROM moduly
 • Opravene množstvo chyb v emulácii jednotlivých obvodov


v2.0.0.0

PMD85Emu v2.0.0.0
Verzia:v2.0.0.0 / 10/2006
Platforma:win32
Lokalizácia:sk
Status:prvá alfa verzia
Download: nepublikované
 • Hotová emulácia jednotlivých modelov -1, -2, -2A, 3, Maťo
 • Zobrazovanie vo veľkostiach 100%, 200%, 300% a Full Screen
 • Zvuk cez DirectSound
 • Vytvorený základný formulár nastavení, ktoré sa ukladajú do INI súboru
 • Ukladanie obrazu do schránky a BMP