Emulator/Changelog

Z PMD 85 Infoserver

Obsah

v2.2.8.301

PMD85Emu v2.2.8.301
Verzia: v2.2.8.301 / 24.5.2014
Platforma: win32
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: posledná stabilná verzia
Download: download win32
 • Opravená emulácia PIT 8253
 • Oprava nastavovania príznaku AC pri inštrukciách ANA a ANI
 • Vloženie textu zo schránky (emuluje sa postupné stlačánie klávesov)
 • Ponuka s naposledy otvorenými súbormi - Recent files
 • Pamäťové rozšírenie 256kB RAM pre PMD 85-2A a PMD 85-3
 • Emulácia prerušenia od Video-procesora
 • Flash-Loading z pásky už funguje aj na PMD 85-3 v kompatibilnom režime
 • Blokový Flash-Loading z pásky - odchytáva sa štandardná rutina na adrese 8DC4h pre načítanie bloku dát z magnetofónu
 • Debugger: Trasovanie "Krok cez" (Step over) je možné aplikovať aj na rutiny, za ktorými nasledujú dáta. Daná rutina ale musí mať návrat riešený inštrukciou RET/Rx a nie PCHL.
 • Action Recording - záznam behu programu/hry (obdoba RZX zo ZX-Spectra)
 • Zvukový výstup riešený cez knižnicu PortAudio
 • Emulácia zvukového interfejsu MIF 85 s čipom Philips SAA 1099P
 • Nová verzia snapshotu - odpamätáva stav IF Musica, MIF 85, prerušenia od Video-procesora a rozšírenú pamäť 256kB
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.1.7.133

PMD85Emu v2.1.7.133
Verzia: v2.1.7.133 / 24.12.2011
Platforma: win32
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download win32
 • Pridaný nový mód zobrazovania - ColorAce
 • Opravená chyba importu programu v BASICu
 • V debuggeri je možné vnorenie aj na inštrukciách RST x
 • Opravená emulácia PIT 8253
 • Do debuggeru bola pridaná možnosť zobraziť okno s vnútorným stavom interného PIT 8253
 • Opravený save na magnetofón pre Consul 2717
 • Opravená chyba zablokovania klávesnice po uložení čistého bloku v prieskumníkovi pásky


v2.1.6.110

PMD85Emu v2.1.6.110
Verzia: v2.1.6.110 / 23.01.2011
Platforma: win32 | linux (wine optimized)
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download win32
download wine optimized version
 • Opravená chyba inicializácie DirectSound, ak neexistuje zvukové zariadenie.
 • Opravená chyba ukladania cesty k virtuálnej SD karte pre PMD 32-SD.
 • Pri otvorení systémového dialógu pre výber adresára (pre virtuálnu SD kartu) sa adresárový strom rozbalí až po aktuálnu cestu.
 • Opravená chyba, kedy okno emulátora zostalo po návrate z FullScreen zobrazenia vždy navrchu a tak prekrývalo iné okná.
 • Do EXE doplnené chýbajúce ikonky pre asociované prípony.
 • Opravená chyba povelu B disketovej jednotky PMD 32.
 • Opravená emulácia pásky pre Didaktik Alfa 2.
 • Opravené skrytie ikonky diskety, ak sa PMD 32 odpojí.
 • Opravené nastavovanie príznakov po inštrukcii DAA.
 • Opravená chyba zmeny farebnej palety.
 • Opravené zobrazenie tool-tipov na tlačidlách v prieskumníkovi pásky.
 • Pridaná emulácia Myš 602 a Myš Poly-08.
 • Do prieskumníka pásky pridaná možnosť exportu a importu programu v BASICu.
 • Kontextové menu v prieskumníkovi pásky možno zobraziť aj v normálnom (needitačnom) móde. Ponúknuté su iba položky, ktoré neovplyvnia otvorenú pásku.
 • Pridaná možnosť zaznamenať zvuk do WAV súboru.
 • Upravený Poke dialóg, ktorý teraz umožňuje ukadať/načítať zadefinované Poke do/zo súboru.
 • Upravený dialóg pre čítanie a zápis obsahu súboru z/do pamäti. Pribudlo pole pre zadanie mena súboru, ktorý sa odpamätáva v konfigurácii. Pri načítaní súboru sa dĺžka nastaví podľa dĺžky súboru. V menu sú teraz dve položky, jedna pre uloženie a druhá pre načítanie.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.1.5.83

PMD85Emu v2.1.5.83
Verzia: v2.1.5.83 / 17.11.2009
Platforma: win32
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download win32
 • Zvýšená minoritná verzia emulátora z dôvodu prechodu na nové (moderné) VCL vývojové prostredie. Celá aplikácia je odteraz plne Unicode.
 • Súbory jazykových balíčkov sú odteraz uložené v kódovaní UTF-8.
 • Grafika ikon v celom emulátore bola prerobená do 32-bitovej farebnej hĺbky.
 • Bol upravený vzhľad niektorých záložiek nastavení, vynovená grafika a tiež pribudli niektoré ikonky v hlavnom menu.
 • V hlavnom menu pribudla položka "Studený reštart", ktorá nainicializuje obvody do stavu, aký je po zapnutí počítača. Simuluje vypnutie a zapnutie napájacieho zdroja PMD 85.
 • Je povolená iba jedna inštancia emulátora (v rámci jeho umiestnenia na disku).
 • V záložke "Všeobecné" v nastaveniach je možné asociovať základné typy súborov emulátora *.ptp, *.pmd a *.psn. Potom sú po spustení súborov s týmito typmi zo súborového managera otvárané priamo v emulátore (aj práve bežiacom). Typ súboru (páska / snap) je odlíšený príslušnou ikonou.
 • Všetky ikonkové tlačidlá v dialógoch už môžu preberať focus, čiže je možné sa medzi nimi prepínať klávesami Tab / Shift+Tab.
 • Klávesa Alt+T teraz zobrazuje i skrýva prieskumníka pásky.
 • V prieskumníkovi pásky možno nastaviť Load kurzor aj medzerníkom.
 • Ak má focus prieskumník pásky a užívateľ stlačí nejakú alfa-numerickú klávesu, focus sa presunie do hlavného okna emulátora a klávesa je akceptovaná emulátorom, nie prieskumníkom pásky.
 • Prieskumník pásky sa nedá zatvoriť, ak sa nachádza v editčnom móde.
 • Pri editácií pásky je možné zmeniť hlavičkový blok na bezhlavičkový a naopak.
 • Pridaná emulácia až 4 mechaník PMD 32, taktiež možnosť emulovať rozšírené príkazy PMD 32-SD
 • Pridaná základná emulácia nových modelov: Didaktik Alfa a Didaktik Alfa 2
 • Emulácia joysticku 4004/482 - možnosť asociácie na klávesy alebo ku fyzicky pripojenému joysticku či gamepadu na Gameport či cez USB.
 • Emulácia tlačiarne BT-100 zatiaľ v testovacej prevádzke. Možnosť tlačiť na "virtuálny papier" v okne "Výstup tlačiarne", alebo na fyzickú tlačiareň pripojenú cez LPT.
 • Opravené ukladanie nastavení Debuggera. Odstránené zobrazovanie zápornej hodnoty počítadla taktov.
 • Opravená chyba "Divide by zero", ak sa v nastaveniach zvuku posunul bežec hlasitosti na hodnotu menšiu ako 6.
 • Opravená chyba "Access violation" pri stlačení Alt+P ak v prieskumníkovi pásky nie je otvorená žiadna páska.
 • Opravená inicializácia maximálnej hodnoty ProgressBaru v prieskumníkovi pásky.
 • Opravená inicializácia záznamových zariadení podľa nastavení z XML.
 • Opravené prepínanie a zapisovanie stavu zapnutia/vypnutia zvuku do XML.
 • Opravený algoritmus preadresovania pamäti pre Consul 2717 a tiež opravený prístup do tejto preadresovanej pamäti.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.4.65

PMD85Emu v2.0.4.65
Verzia: v2.0.4.65 / 25.05.2008
Platforma: win32 | linux (wine optimized)
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download win32
download wine optimized version
 • Kódovanie konfiguračného XML súboru bolo zmenené na UTF-8.
 • Pred prechodom do celoobrazovkového režimu sa najprv zobrazí info o spôsobe opustenia tohto režimu. Zobrazovanie tohto info boxu je možné vypnúť na karte so všeobecnými nastaveniami. Tiež bola zmenená klávesová skratka na vyvolanie celoobrazovkového režimu na Alt+Enter.
 • Debugger rozšírený o:
  • vyhľadávanie - číselné, znakové, s maskou aj bez
  • modifikáciu pamäte - číselnú, znakovú i prostredníctvom jednoduchého inline assembleru
  • vyplňovanie a kopírovanie pamäti
  • počítadlo taktov procesora
 • Ak má focus hlavné okno emulátora, klávesa F10 neaktivuje menu bar.
 • Klávesa Enter je mapovaná iba na pravý EOL PMD 85. Pôvodne to bolo na obidva, čo ale spôsobovalo zlú detekciu klávesy EOL v niektorých programoch.
 • Opravené ukladanie zmeny spôsobu zobrazenia v HalfPass mode.
 • Pridaná klávesová skratka Alt+P pre Play/Stop magnetofónu.
 • Karta "Záznamové zariadenia" v nastaveniach rozdelená na dve osobitné.
 • Nové ikonky v ToolBare, Tapebrowseri i v nastaveniach.
 • Nový obrázok s rozložením klávesnice PMD 85 na PC klávesnici.
 • Pri zmene jazyka sa v nastaveniach "preloží" okamžite aj titulok karty.
 • Opravené ukladanie relativnych ciest do XML.
 • Pridaná emulácia zvukového interface Musica.
 • Pre C2717 nie je možný zápis do RAM, ktorá je "pod" nastránkovanou ROM.
 • Pri zmene z C2717 na iný model sa vypne prípadne zapnuté široké rozlíšenie.
 • Opravená chyba v inicializácii i8251, kedy stavové slovo indikovalo, že bol prijatý byte hneď po zapísaní inicializačnej sekvencie.
 • Čítače obvodu i8253 sa inicializujú do módu 1 (namiesto 0). Emulácia módu 1 "v kľude" menej zaťažuje procesor.
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.3.57

PMD85Emu v2.0.3.57
Verzia: v2.0.3.57 / 25.02.2008
Platforma: win32
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download
 • U modelov 1, 2 a 2A môže byť veľkosť vloženého ROM monitora od 4kB do 16kB (po 1kB). Ak je do 8kB vrátane, zrkadlí sa od adresy 0A000h. Pre model 2A je pri nastránkovanej ROM viditeľná RAM v miestach, kde nie je obsadená ROM (< 8kB alebo > 8kB a < 16kB).
 • Pri editácii hlavičky súboru v editácii pásky je možné zmeniť aj začiatočnú adresu súboru.
 • Pri editácii pásky je možné pridať do pásky aj RAW súbor ako hlavičkový alebo bezhlavičkový blok.
 • Opravené ukladanie konfigurácie prieskuníka pásky, ak nebol vôbec zobrazený.
 • Do konfiguračného XML sa ukladá naposledy otvorený súbor SNAP.
 • Pri ukladaní obrázku do clipboardu alebo do súboru pri zobrazeni s blikaním sa najprv zhasnuté body rozsvietia.
 • Opravené zobrazovanie verzie v About dialógu.
 • V Poke dialógu možno zadávať aj hexa hodnoty.
 • Opravené generovanie zvuku cez DirectSound.
 • Pridaná emulácia RAOM modulu (ROM modul + RAM disk).
 • Vloženie ROM modulu alebo RAOM modulu vyvolá RESET počítača. Vysunutie alebo zmena obsahu RESET nevyvolá.
 • Karta "ROM Moduly" v nastaveniach premenovaná na všeobecnejší názov "ROM balíčky". Zároveň zmenené textácie s popisom, keďže ROM balíčky sa používajú aj v RAOM Module. ROM balíček môže obsahovať ľubovoľný počet súborov. Zmysel to však má iba do veľkosti 256 kB. Prípadné chyby v súboroch sa v zozname zobrazujú ikonkami a ToolTipom.
 • V jazykových súboroch opravené chybné a doplnené chýbajúce a nové textácie.
 • Vo všeobecných nastaveniach možno zvoliť, či sa má v Open/Save dialógoch zobrazovať panel "Miesta v počítači".
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.2.45

PMD85Emu v2.0.2.45
Verzia: v2.0.2.45 / 01.12.2007
Platforma: win32
Lokalizácia: sk | cz | en
Status: stabilná verzia
Download: download
 • Do nastavení pridaná nová záložka "Všeobecné".
 • Pridaná možnosť voľby jazyka emulátora
 • Pribudol adresár s jazykovými súbormi a obrázkami vlajok.
 • Prieskumník pásky
  • ikonkami zobrazuje chyby v súboroch (CRC, dĺžka)
  • možnosť roztiahnuť na výšku, aby bolo vidieť viac položiek
  • zaškrtávacie políčko pre AutoStop bolo nahradené výberovým poľom
  • editácia pásky
   • úprava hlavičky súboru
   • ukladanie blokov súborov (jednotlivo/v skupinách) ako PTP, PMD, RAW
   • možnosť opravy chyby CRC tela súboru
  • odstránená kontrola na správne CRC hlavičkového bloku pri zápise na pásku
  • pri čítaní alebo zápise z/na pásku sa v informačnom riadku zobrazuje ikonka, že sa pracuje s páskou
 • Pridaná podpora Snapshotov
  • snapshot je voliteľne komprimovaný
  • snapshot môže byť uložený aj s Monitorom
  • pri otvorení snapshotu možno automaticky prejsť do debuggera
 • Upravený dialog pre zápis a čítanie bloku pamäti do/z súboru
  (Pre C2717 možno zapnúť preadresovanie pamäti 0C000h-0CFFFh)
 • Pridaný Poke dialog
 • Upravené konfiguračné XML a DTD. Pozor! Pri updatovaní starej verzie je nutné ich prepísať!


v2.0.1.39

PMD85Emu v2.0.1.39
Verzia: v2.0.1.39 / 23.07.2007
Platforma: win32
Lokalizácia: sk
Status: stabilná verzia
Download: download
 • Disassembling do súboru v debuggeri.
 • Zápis a čítanie z pamäti.
 • Rôzne Bugfixy


v2.0.1.25

PMD85Emu v2.0.1.25
Verzia: v2.0.1.25 / 08.04.2007
Platforma: win32
Lokalizácia: sk
Status: nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Oddelene DTD od XML konfiguračného súboru. Úprava XML konfiguračného súboru. Úprava metód pre prácu s XML súborom.
 • Úprava zvýrazňovania aktuálneho vykonávaného riadku a editovanej položky v Debuggeri. Farba zvýraznenia sa číta z XML.
 • Oprava chyby v emulácii 8255 pri zápise na port C, kedy sú skupiny A a B v rôznych módoch.
 • Do emulácie PMD 32 pridane povely U a C pre zápis a čítanie z pamäti PMD 32. Povel J pre vykonanie kódu v PMD 32 sa akceptuje, ale vzhľadom na spôsob emulácie sa nič nevykonáva.
 • Pre modely 1 a 2 je možnosť vložiť súbor monitora o veľkosti 8 kB namiesto 4 kB.
 • Zmene poradie a spôsob zobrazovania ikon na informačnej liste dole.
 • Voľba ROM balíčka je v nastaveniach presunutá na záložku pre vyber modelu. Pre každý model sa osobitne odpamätáva zvolený ROM balíček. Editácia ROM balíčkov/ROM modulov zostala pôvodná.
 • Opravená chyba v TapeBrowseri, kedy neboli po spustení emulátora s vloženou páskou aktívne tlačidlá Play a Stop.


v2.0.0.22

PMD85Emu v2.0.0.22
Verzia: v2.0.0.22 / 07.01.2007
Platforma: win32
Lokalizácia: sk
Status: nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Debugger
 • Zápis na pásku
 • Pridaná možnosť voľby, či pozastaviť emuláciu pri neaktivite
 • Základná emulácia Consul 2717 (bez diskovej jednotky a siete)
 • Opravene chyba v emulácii 8255 (v súvislosti so stránkovaním pamäte)
 • Upravená emulácia 8251 (v súvislosti so zápisom na pásku)
 • Opravená chyba "straty" PMD 32 disku pri výmene. Pridaná možnosť zámeny diskov medzi mechanikami
 • Opravene chyby súvisiace s požadovaným resetom po zmenách v nastaveniach emulátora
 • XML konfiguračný súbor rozšírený o ďalšie položky súvisiace s prevedenými zmenami


v2.0.0.14

PMD85Emu v2.0.0.14
Verzia: v2.0.0.14 / 02.12.2006
Platforma: win32
Lokalizácia: sk
Status: nestabilná verzia
Download: nepublikované
 • Konfigurácia sa ukladá do XML súboru
 • Upravený dialóg nastavení
 • Čítanie z pásky a prieskumník pásky
 • Disketová jednotka PMD 32
 • ROM moduly
 • Opravene množstvo chyb v emulácii jednotlivých obvodov


v2.0.0.0

PMD85Emu v2.0.0.0
Verzia: v2.0.0.0 / 10/2006
Platforma: win32
Lokalizácia: sk
Status: prvá alfa verzia
Download: nepublikované
 • Hotová emulácia jednotlivých modelov -1, -2, -2A, 3, Maťo
 • Zobrazovanie vo veľkostiach 100%, 200%, 300% a Full Screen
 • Zvuk cez DirectSound
 • Vytvorený základný formulár nastavení, ktoré sa ukladajú do INI súboru
 • Ukladanie obrazu do schránky a BMP