Obsadenie vstupno výstupných adries PMD 85

Z PMD 85 Infoserver

Tabuľka obsadenia vstupno / výstupných adries na PMD 85

  0x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x Ax Bx Cx Dx Ex Fx
x0 Zakázaná oblasť
Koliduje so systémovým PIO a ROM modulom ( A3 = A2 = L )
Pre A7 = L koliduje s internými IF
x1
x2
x3
x4 Zakázaná oblasť
Koliduje s internými IF
systémovým PIO a ROM modulom
Systémový PIO
(8255)
x5
x6
x7
x8 ROM modul
(8255)
x9
xA
xB
xC   MGF,
IRPS
(8251)
    GPIO
(8255)
Časovač
(8253)
VINT
VGA-C
IMS-2
(8255)
Myš Uživateľská oblasť
(aplikačný konektor)
MIF 85 IF Musica
(8253)
xD M256K  
xE   MIF 85
xF RMM


V nasledujúcom popise je ku každej periférii uvedená tzv. Maska adresy portu v tvare M/A, kde M je maska portu a A je adresa po aplikovaní masky na požadovanú adresu portu v inštrukciách IN a OUT. Jednotkové bity v maske portu vlastne označujú adresové bity, ktoré sú použité adresovým dekodérom pre výber periférie (ak nejde o masku s hodnotou 0FFh, hovorí sa o neúplnej adresácii portu). Emulátor tieto informácie používa pre "nájdenie" periférie, ktorá má dodať byte pri inštrukcii IN, resp. do ktorej periférie sa má poslať byte pri inštrukcii OUT.


Systémový PIO

 • klávesnica, zvukový výstup a stránkovanie
 • obvod 8255 je vyberaný iba adresným bitom A3 v L, ale vyžaduje sa aj A7=H a A2=H (maska portu: 8Ch/84h)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
 • používajú sa adresy 0F4h až 0F7h. BASIC programy používajú adresu 86h (134d) pre zápis na port C 8255

ROM modul

 • sada EPROM adresovaná cez PIO 8255
 • obvod 8255 je vyberaný iba adresným bitom A2 v L, ale vyžaduje sa aj A7=H a A3=H (maska portu: 8Ch/88h)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
 • používajú sa adresy 0F8h až 0FBh
 • systémový konektor, na ktorom je pripojený ROM modul nemá, na rozdiel od aplikačného konektora, obmedzenia na rozsah I/O adries, takže je možné použiť aj adresy z užívateľskej oblasti alebo z oblasti interných interfejsov, ktoré nie sú ešte použité. Toto využívajú moduly PMD 40 (Programátor EPROM) a PMD 50 (Emulátor 8048/8748).

MGF, IRPS

 • IF magnetofónu a sériová linka (prúdová slučka) s obvodom USART 8251
 • obvod 8251 je vyberaný adresovými bitmi A7=A6=A5=L, A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H (maska portu: 0FCh/1Ch)
 • adresný bit A0 vyberá príslušný register 8251
 • používajú sa adresy 1Eh a 1Fh

GPIO

 • paralelný vstup / výstup s PIO 8255
 • obvod 8255 je vyberaný adresnými bitmi A7=A5=A4=L, A6=H. Vyžaduje sa A3=A2=H (maska portu: 0FCh/4Ch)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
 • používajú sa adresy 4Ch až 4Fh

Časovač

 • trojica časovačov s obvodom PIT 8253
 • obvod 8253 je vyberaný adresnými bitmi A7=A5=L, A6=A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H (maska portu: 0FCh/5Ch)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8253
 • používajú sa adresy 5Ch až 5Fh

IMS-2

 • prístrojový IF HP-IB s PIO 8255
 • obvod 8255 je vyberaný adresnými bitmi A7=L, A6=A5=A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H (maska portu: 0FCh/7Ch)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
 • používajú sa adresy 7Ch až 7Fh

Aplikačný konektor - užívateľská oblasť

 • dátová zbernica je uvoľnená iba pre A7=A3=A2=H
 • je teda voľných 32 I/O adries (8Ch-8Fh, 9Ch-9Fh, ..., 0FCh-0FFh)

IF Musica (na aplikačnom konektore)

 • zvukový IF pre program MUSICA s obvodom PIT 8253
 • obvod 8253 je vyberaný adresnými bitmi A7=A6=A5=A4=A3=A2=H (maska portu: 0FCh/FCh)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8253
 • je možný iba zápis do registrov 8253
 • používajú sa adresy 0FCh až 0FFh

Myš 602 (na aplikačnom konektore)

 • port je vyberaný adresnými bitmi A7=A3=A2=H (maska portu: 08Ch/8Ch)
 • paralelná myš na porte 8Ch
 • myš využíva pre vyvolanie prerušenia zreťazené časovače CT0 a CT1 (porty 5Ch, 5Dh a 5Fh)

Myš Poly-08 (na aplikačnom konektore)

 • port je vyberaný adresnými bitmi A7=A3=A2=H (maska portu: 08Ch/8Ch)
 • sériová myš na porte 8Ch (dáta sú na bite DB7), rýchlosť 4800Bd, 8N1
 • myš vyvoláva prerušenie zhruba každých 10ms - v obsluhe prerušenia sa musí prečítať 3 bytový stav myši

VINT (umiestnený v počítači)

 • prerušenie od video procesora
 • adresový dekodér je v CPLD a port je vyberaný adresnými bitmi A7=A4=A1=A0=L, A6=A5=A3=A2=H (maska portu: 0FFh/6Ch).
 • používa sa adresa 6Ch

VGA-C (umiestnený v počítači)

 • VGA Konvertor - Faudraj v3.1
 • je využitý interný adresový dekodér a VGA Konvertor je vyberaný adresnými bitmi A7=A4=A1=A0=L, A6=A5=H. Vyžaduje sa A3=A2=H (maska portu: 0FFh/6Ch)
 • používa sa adresa 6Ch

M256K (umiestnený v počítači)

 • pamäťové rozšírenie 256kB RAM
 • adresový dekodér je v CPLD a port je vyberaný adresnými bitmi A7=A4=A1=L, A6=A5=A3=A2=A0=H (maska portu: 0FFh/6Dh).
 • používa sa adresa 6Dh

RMM (namiesto ROM Modulu)

 • ROM MEGAmodul (Web archív) navrhol Jiří Koutný (NOSTALCOMP) - až 1MB EPROM - 2 x 16 stránok po 32kB.
 • obvod 8255 je vyberaný iba adresným bitom A2 v L, ale vyžaduje sa aj A7=H a A3=H (maska portu: 8Ch/88h)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
 • port pre voľbu stránky je vyberaný adresnými bitmi A7=A4=L, A6=A5=A3=A2=A1=A0=H (maska portu: 0FFh/6Fh)
 • používajú sa adresy 0F8h až 0FBh a 6Fh

MIF 85 (na aplikačnom konektore)

 • Zvukový (hudobný) interfejs s SAA1099P
 • interfejs je vyberaný adresnými bitmi A7=A6=A5=A3=A2=H, A4=L (maska portu: 0FCh/0ECh)
 • adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register interfejsu
 • interfejs využíva aj interný časovač 0 pre pravidelné generovanie prerušenia
 • používajú sa adresy 0ECh, 0EEh, 0EFh, 5Ch a 5Fh