MUSICA

Z PMD 85 Infoserver


Musica+3
Obrázok:Musica3.png
spustený program Musica-3
Autor:Karel Šuhajda (1986)
Petr Tůma (1988)
Tomáš Valušek (1989)
Lokalizácia:čeština
Download: pmd85emu_musics.zip (mgf)
pmd85emu_musica-p32.zip (disk)

Obsah


M U S I C A + 3
Autoři: Karel Šuhajda (1986), Petr Tůma (1988) a Tomáš Valušek (1989).


Úvod

Hudební program MUSICA umožňuje zapisovat noty do notové osnovy pomocí stanovených pravidel a určených kláves. Zapsané hudební motivy lze přehrávat po jednotlivých notách nebo akordech, nebo najednou, jako souvislou skladbu. Celý zápis lze nahrát jako data na kazetu a nebo z kazety načíst další skladbu, nebo začátek rozpracované a nedokončené skladby a pod. Klaviaturu tvoří následující klávesy:

    | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | |
    | | D | F | | | H | J | K | | | ; | : | |
    | |___|___| | |___|___|___| | |___|___| |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    | Y | X | C | V | B | N | M | , | . | / |
    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Pomocí klaviatury lze zapisovat noty do dvou osnov na pozici kursoru uprostřed obrazovky. Kursor je tvořen symbolicky prostorem mezi dvěma značkami nad a pod notovou osnovou:

                   |---|
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
     ________________________________________________________________
                   |---|

Pod notovou osnovou jsou tři stavové řádky:

        AKORD: 00001   OKTAVA: 3    RYCHLOST: 256
        VOLNE: 21734   VYSTUP: REPRO
        BLOK: NEDEFINOVAN  nebo po K5: ZACATEK MELODIE
                      po K6: KONEC MELODIE

Ovládání

Notový zápis je symbolicky pouze ve čtvrťových notách i pomlkách, skutečnou délku určuje poslední hodnota tempa T. Pro editaci notového zápisu jsou využívány klávesy (HOME označuje šikmou šipku, | označuje SHIFT):

 • 1, 2, 3, 4 - volba oktávy, v níž budou zapisovány noty; 1=nejnižší; lze zapsat akord tvořený čtyřmi notami;
 • DEL - vymaže celý akord, nacházející se na pozici kursoru;
 • K1 - K4 - slouží k vymazání jednotlivých not akordu, K1 maže nejvyšší notu, K2 maže druhou notu shora atd.;
 • INS - lze vložit mezeru mezi zapsané noty v místě kursoru;
 • <- -> - umožňují pohyb v notové osnově vpřed -> i nazpět <-; při stisku -> se současně zahraje tón nebo akord v místě kursoru. Hraní lze potlačit pomocí SHIFT + ->;
 • |<- ->| - dvojšipky umožňují skoky po 22 notách vpřed nebo vzad, jsou-li stisknuty se SHIFTem, umožňují skoky po značkách tempa;
 • HOME - nastaví kursor na začátek notového zápisu;
 • END - nastaví kursor na konec zápisu;
 • T - umožňuje zápis značky tempa, doplněný délkou tónů,které za touto značkou následují; tuto značku je nutno použít při každé změně délky not (i vícekrát v jediném taktu); např. 32=půlové, 16=čtvrťové, 8=osminové, 4=šestnáctinové;
 • |+T - mění rychlost interpretace zapsané skladby; základní rychlost je 256 (viz stavový řádek), <256 = větší rychlost;
 • |+CLR - maže celý notový zápis;
 • P - odstartuje interpretaci zapsané melodie;
 • |+P - interpretuje melodii od pozice kursoru;
 • O -umožňuje přesměrovat výstup melodie:
  • 0(+EOL) - přes časovač;
  • 1 - přes paralelní port (viz obrázek s PMD-85);
  • 2 - přes reproduktor v klávesnici;
 • Q, W - transpozice notového zápisu do jiné stupnice po půltónech nahoru nebo dolů;
 • |+Q, |+W - transpozice notového zápisu od pozice kursoru;
 • |+R - návrat do MONITORU C 2717; znovuspuštění programu lze provést příkazem JUMP 0000;
 • K10 - ruší všechny nejnižší noty, aby byla umožněna transpozice dolů i při dosažení hladiny nejnižších not;
 • |+S - umožňuje SAVE zapsané melodie do paměti nebo na kazetu: objeví se nabídka: PAMET-MAGNETOFON-ZPET P/M/Z společná pro SAVE i LOAD, v níž znamená:
  • P - uchování v paměti/načtení z paměti;
  • M - nahrávka melodie na kazetu s hlavičkou 00/M NAZEV;
  • Z - návrat do editačního režimu;
 • |+L - umožňuje LOAD - načtení melodie z kazety nebo z paměti;
 • |+A - slouží k připojení bloku not z paměti (uchovaného pomocí |+S/P/CISLO/NAZEV) na konec právě psané skladby;
 • K5, K6 - umožňují definovat začátek a konec bloku not; je-li nadefinován blok, lze nastavit kursor na jeho začátek pomocí |+HOME, nebo na jeho konec pomocí |+END; pokud není kursor uvnitř bloku, pak lze definovaný blok z paměti zkopírovat na místo kursoru pomocí kláves |+INS;
 • |+DEL - smaže blok nacházející se 'pod' kursorem;
 • STOP - zastavuje reprodukování přehrávané skladby;
 • |+WRK - vstup do samostatného kompilátoru, který slouží k vytvoření samostatně spustitelných skladeb nebo jejich částí pomocí programu MUSICA; k ovládání kompilátoru jsou využívány tyto klávesy:
  • Q - opuštění kompilátoru, návrat do editoru
  • <-, ->, HOME, END - pohyb kursoru po kompilované skladbě;
  • EOL - zápis čísla; lze vybrat motiv z tab.;
  • C-D - překlopení tabulky (01-16/17-32);
  • T - zápis rychlosti (pouze na začátku);
  • DEL - výmaz zápisu vybraného (>) motivu;
  • INS - přidání zápisu do tabulky;
  • P a |+P - interpretace zapsané melodie;
  • |+CLR - výmaz;
  • C - kompilace; - zobrazí se nabídka: RUTINA - MELODIE - ZPET R/M/Z
   • Z - zpět (návrat do kompilatoru);
   • R, M - zobrazí nabídku:
    • - Startovní adresa (HEX) v paměti:
    • - Zadejte číslo:
    • - Zadejte název:
    • - Zapnete magnetofon a stisknete klavesu:

Pokud nebyl zadaný příkaz proveden, lze jej zrušit pomocí |+K0

Pokud se delší dobu nepracuje s hudebním editorem a je v paměti zapsána melodie, spustí se interpretace této melodie.

Příklad postupu zápisu melodie "Ovčáci, čtveráci"

T zadání tempa 32 (+EOL) - zobrazí se 32 na místě kurzoru
Y nota 'c' zahraje se a zobrazí v notové osnově
C nota 'e'
B nota 'g'
sp pomlka zobrazí se značka čtvrťové pomlky
Y nota 'c' opakování prvého taktu
C nota 'e'
B nota 'g'
sp pomlka
T 16 změna délky not na osminové
C nota 'e'
C nota 'e'
X nota 'd'
C nota 'e'
T 32 změna délky not na čtvrťové
V nota 'f'
X nota 'd'
T 16 změna délky not na osminové
C, C, X, C noty 'e', 'e', 'd', 'e' opakování předchozích taktů
T 32 změna délky not na čtvrťové
V, X, C, X, Y, sp noty 'f', 'd', 'e', 'd', 'c', pomlka závěr melodie


Druhou sloku připojíme k první pomocí záznamu do paměti:

a) uložíme právě zapsaný blok not do paměti takto:

|+S zobrazí se PAMET-MAGNETOFON-ZPET P/M/Z a zvolíme:
P zobrazí se prázdná tabulka uložených bloků not a požadavek: ZADEJTE CISLO a zadáme:
01 vypíše se požadavek: ZADEJTE NAZEV a zadáme:
OVCACI po EOL se zapíše blok not (1. sloka) do paměti pod číslem 01 a řízení se vrátí do editoru, zobrazí se notová osnova

b)

END nastaví editor za poslední notu zápisu 1. sloky
|+A zobrazí se tabulka, v níž máme zapamatovánu 1. sloku pod číslem 01 a názvem OVCACI, dále se vypíše požadavek: ZADEJTE CISLO a zadáme:
01 po EOL se vrátí řízení opět do editoru na začátek skladby; připojení 2. sloky můžeme ověřit pomocí:
P přehrávkou melodie, nebo krokováním -> a kontrolou počtu not s jejich přehrávkou, nebo skokem na konec (END) a ověřením počtu "akordů" v 1. stavovém řádku pod notovou osnovou.

Poznámky k diskovej verzii

Program MUSICA+3 bol upravený pre spúšťanie z disku v prostredí operačného systému MIKROS na PMD 85, prostredníctvom programu RUNNER v2.2. Zároveň bol vytvorený patch, ktorý nahradzuje pôvodné kazetové operácie diskovými. Dôsledkom toho nastali v programe tieto zmeny:

 • Text PAMET-MAGNETOFON-ZPET P/M/Z je nahradený textom PAMET-DISK-ZPET P/D/Z a tým aj klávesa, ktorou sa vyberá disk ako zdrojové/cieľové zariadenie.
 • Pri operáciách SAVE a LOAD sa text ZADEJTE CISLO nahradzuje textom ZADEJTE NAZEV, pre zadanie mena súboru.
 • Meno súboru sa zadáva bez prípony a kontroluje sa na nedovolené znaky. Pokiaľ sa zistia v mene súboru nedovolené znaky, vypíše sa správa NEPLATNY NAZEV SOUBORU.
 • Zdrojový súbor má príponu MUS.
 • Skompilované Melódie sa ukladajú do súboru s príponou DAT.
 • Rutina s dátami melódií sa ukladá do súboru s príponou BIN.
 • V editore a aj kompilátore je možné pomocou klávesy |+D zobraziť katalóg aktuálneho disku. Editor zobrazuje iba súbory typu MUS, kompilátor zobrazuje všetky súbory.
 • Klávesa |+R prevedie návrat do operačného systému MIKROS, namiesto do Monitora PMD 85.