Quido

Z PMD 85 Infoserver

Quido


QUIDO
Autor:Roman Bórik
Verzia:v1.4 (8/2016)
Operačný systém:windows | unix
Lokalizácia:angličtina
Licencia:Copyright © 2016 RM-TEAM
Download: quido14.zip - ZIP archív obsahujúci binárky pre win32 konzolu a Linux + zdrojové texty Quida a zdrojové texty rozpakovacích rutín

Obsah


Quido je PC utilita určená pre pakovanie dát a programov pre (obvykle) 8 bitové počítače. Quido, ako taký, pôvodne vznikol ako obrazovková utilita pre ZX Spectrum, ale keďže pri tvorbe novej hry Kvádro pre PMD 85 kvôli nedostatku miesta v pamäti vznikla nutnosť mať "nepotrebné" dáta spakované, prepísal som Quida v jazyku C ako utilitu pre PC. Myšlienka preportovania Quida na PMD 85 bola zavrhnutá okamžite kvôli pomerne komplikovaným algoritmom, ktoré by sa v assembleri i8080 písali veľmi problematicky (i keď by to nebolo nemožné) a zároveň by samotné pakovanie na PMD 85 trvalo odhadom dva až tri-krát dlhšie, ako na ZX Spectre. Quido okrem spakovania daných dát poskytuje možnosť pripojiť k spakovaným dátam aj rozpakovaciu rutinu a vytvoriť aj súbor pásky pre emulátory.

Základné vlastnosti

Quido používa pri pakovaní dva algoritmy. Prvým je Shrink a druhým Implod. Tieto dva algoritmy sa v priebehu pakovania striedajú, resp. sa na práve nasledujúcom bloku dát aplikujú oba tieto algoritmy a do pakovaného prúdu dát sa použije ten, ktorý vyšiel lepšie. To bol aj dôvod, prečo pôvodná Speccy verzia Quida pakovala aj dva-krát dlhšie, ako Turbo Imploder. V prípade PC verzie je čas pakovania pochopiteľne zanedbateľný.

 • maximálna veľkosť zdrojového súboru je 49152 bytov
 • 4 voliteľné módy pakovania (detailne ďalej) - pokiaľ sa užívateľ nerozhodne inak, Quido vyskúša všetky 4 módy a použije ten, ktorý vyšiel najlepšie
 • možnosť uložiť iba samotný spakovaný blok dát
 • možnosť uložiť spakované dáta vrátane rozpakovacej rutiny, ktorá môže byť buď vo verzii pre Z80 alebo vo verzii pre Intel 8080; naviac, v prípade PMD 85 môže byť rozpakovacia rutina umiestnená do nevyužitej oblasti VRAM
 • uloženie výsledku do súboru pásky PTP (PMD 85) alebo TAP (ZX Spectrum); v prípade TAP môže byť naviac pridaný aj BASICový zavádzač (ako to robí utilita bin2tap)

Algoritmus Implodu je prevzatý, resp. vychádza z algoritmu Turbo Implodera a tak aj Quido môže pri pakovaní zlyhať. Najkritickejším okamihom je úvod pakovania, teda prípad, kedy na konci dát (Módy 1 a 2), resp. na začiatku dát (Módy 3 a 4) nie je pakovateľná sekvencia. Dôvodom je skutočnosť, že v takomto prípade flag byte označujúci nepakovateľné dáta prekryje pôvodné dáta. Táto skutočnosť je o to nepríjemnejšia, že dáta ako celok s najväčšou pravdepodobnosťou pakovateľné sú a problémovým miestom je iba úvod dát. V tomto prípade je riešením (pokiaľ je to možné) rozšírenie dát o vhodne dlhú sekvenciu rovnakých bytov buď na začiatku alebo na konci dát. Na to má utilita prepínače -ei, -ez alebo -em. K zlyhaniu môže pochopiteľne dôjsť aj v priebehu pakovania, pokiaľ sa zdrojový a cieľový ukazovateľ stretnú.

Použitie

Quido je konzolová utilita, takže sa dá s výhodou použíť v dávkových súboroch. Požadované chovanie utility sa volí príslušnými prepínačmi. V hranatých zátvorkách sú uvedené defaultné hodnoty parametrov, pokiaľ sa daný prepínač nepoužije.

Príkazový riadok: quido [prepinace] vstupny_subor.ext


 • -o vystup.ext
  určuje názov výstupného súboru. Pokiaľ sa neuvedie, výstupný súbor bude mať názov podľa vstupného súboru a prípona sa zmení na "pck", "tap" alebo "ptp", podľa toho, či sa má vytvoriť súbor pásky alebo nie.
 • -append
  spôsobí, že výsledok sa pripojí na koniec výstupného súboru. Pokiaľ nie je nastavený, existujúci výstupný súbor sa prepíše.
 • -m 1234
  umožňuje voľbu módov pakovania. Za prepínačom môže byť akákoľvek kombinácia číslic 1 až 4. Quido použije na pakovanie iba uvedené módy. [1234]
 • -z80
  vloží pred dáta rozpakovciu rutinu pre Z80.
 • -i8080
  vloží pred dáta rozpakovciu rutinu pre Intel 8080.
 • -a adresa
  určuje adresu, kde majú ležať rozpakované dáta a zároveň aj adresu od ktorej sa spúšťa samotné rozpakovanie. Defaultné hodnoty sa líšia pre Z80 a i8080 a sú obvyklé pre ZX Spectrum, či PMD 85. [32768 (z80) / 0 (i8080)]
 • -ra adresa
  určuje adresu kam sa umiestni rozpakovacia rutina. [23456 (z80) / 32512 (i8080)]
 • -ja adresa
  určuje adresu kam sa skočí po rozpakovaní dát. Pokiaľ sa neuvedie, prevedie sa návrat inštrukciou RET.
 • -ei
  pri nemožnosti dáta spakovať sa dáta rozšíria o niekoľko núl a pakovanie sa zopakuje (ina módy 1 a 2).
 • -ez
  vstupné dáta sa rozšíria o niekoľko núl implicitne.
 • -em size
  vstupné dáta budú rozšírené maximálne do [size] bytov.
 • -force
  do výstupného súboru pôvodné nepakované dáta, ak je pakovanie neúspešné.
 • -vb
  Quido bude pri pakovaní "ukecanejší".
 • -h
  zobrazí "help"
 • -v
  zobrazí verziu programu


Možnosti špecifické pre PMD 85:

 • -ptp
  výsledok sa uloží do PTP súboru pásky pre Emulátor PMD 85.
 • -n name
  názov bloku v PTP (max. 8 znakov).
 • -p
  pred rozpakovaciu rutinu vloží "prolog" - kód pre prepnutie do AllRAM módu.
 • -sp address
  adresa SP registra pre "prolog" [49152].
 • -vram
  rozpakovacia rutina bude relokovaná tak, aby mohla byť umiestnená do nevyužitej oblasti VRAM PMD 85. V tomto prípade ale zvolená adresa umiestnenia rutiny prepínačom -ra musí spĺňať nasledujúcu podmienku:
  addr >= 0xC030 AND addr <= 0xFDF0 AND (addr & 0xC03F) = 0xC030


Možnosti špecifické pre ZX-Spectrum:

 • -tap
  výsledok sa uloží do TAP súboru pásky pre ZX Spectrum emulátory.
 • -n name
  názov bloku v TAP (max. 10 znakov).
 • -b
  do pásky sa pred spakovaný blok dát vloží BASICový loader.
 • -c adresa
  adresa pre príkaz 'CLEAR adr' v BASICovom loaderi. [24575]
 • -r adresa
  adresa pre príkaz 'RANDOMIZE USR adr' v BASICovom loaderi. [32768]
 • -cb
  voľba farby BORDER pre BASICovy loader. [0]
 • -cp
  voľba farby PAPER pre BASICovy loader. [0]
 • -ci
  voľba farby INK pre BASICovy loader. [7]
 • -d80
  príkaz LOAD bude obsahovať '*' pre nahratie súboru z diskety.
 • -hp
  pred riadok s príkazom LOAD vloží príkaz POKE pre zamedzenie výpisu kazetových hlavičiek.


Všetky číselné hodnoty je možné zadávať v týchto troch číselných sústavách:

 • desiatkovo (decimal): 12345
 • osmičkovo (octal): 01234
 • šestnástkovo (hexadecimal): 0x1234

Módy pakovania

Quido pakuje štyroma módmi, ktoré sa líšia smerom pakovania a vlastnosťami algoritmu Implod:

 1. pakuje sa spätne od konca bloku dát, veľkosť Implod okna sú 4kB a maximálna dĺžka hľadanej frázy je 10 bytov
 2. pakuje sa spätne od konca bloku dát, veľkosť Implod okna sú 2kB a maximálna dĺžka hľadanej frázy je 18 bytov
 3. pakuje sa dopredu od začiatku bloku dát, veľkosť Implod okna sú 4kB a maximálna dĺžka hľadanej frázy je 10 bytov
 4. pakuje sa dopredu od začiatku bloku dát, veľkosť Implod okna sú 2kB a maximálna dĺžka hľadanej frázy je 18 bytov

Shrink je pre všetky módy rovnaký a má dve "formy". Prvá, pre blok maximálne 66 opakujúcich sa bytov. Druhá, pre blok maximálne 322 opakujúcich sa bytov. Minimálna dĺžka Implod frázy, resp. minimálny počet opakujúcich sa bytov je 3.

Formát pakovaných dát

Pre reprezentáciu pakovaných dát sa používa značkový flag byte, ktorý informuje o type nasledujúcich dát. Značkový byte pre Implod je uvedený pre oba prípady a v samotných pakovaných dátach sa vyskytuje pochopiteľne iba jeden z nich podľa módu pakovania. Pre módy 1 a 2 platí uvedené poradie flag bytu a dát. V prípade módov 3 a 4 sú pakované dáta v opačnom poradí.

 • IMPLOD - offset ku kopírovanej fráze 12 bitov / 4kB, dĺžka frázy 3 bity / 3 až 10 bytov
  7 6 5 4 3 2 1 0
[0] flag 0 FR_LEN-3 OFFSET_HI
[1] OFFSET_LO
 • IMPLOD - offset ku kopírovanej fráze 11 bitov / 2kB, dĺžka frázy 4 bity / 3 až 18 bytov
  7 6 5 4 3 2 1 0
[0] flag 0 OFFSET_HI FR_LEN-3
[1] OFFSET_LO
 • Dlhý SHRINK - počet opakovaných bytov 67 až 322
  7 6 5 4 3 2 1 0
[0] flag 1 0 0 0 0 0 0 0
[1] COUNT-67
[2] REPT_BYTE
 • Krátky SHRINK - počet opakovaných bytov 3 až 66
  7 6 5 4 3 2 1 0
[0] flag 1 1 COUNT-3
[1] REPT_BYTE
 • Nepakovateľné - počet nepakovateľných bytov 1 až 63
  7 6 5 4 3 2 1 0
[0] flag 1 0 COUNT
[1]
 ...
[n]
...
BYTES
...

Rozpakovacia rutina

Rozpakovacia rutina a jej dĺžka sa líši podľa módu pakovavania a podľa toho, či je určená pre Z80 alebo Intel 8080. Gro rutiny je vždy rovnaké, rozdiel je iba v interpretovaní flag bytu pre Implod a smer rozpakovania.

Z80 verzia rozpakovacej rutiny potrebuje na zásobníku 4 byty, ak bola volaná pomocou CALL a predpokladá sa návrat cez RET. V opačnom prípade postačujú na zásobníku 2 byty. i8080 verzia rozpakovacej rutiny potrebuje na zásobníku 6 bytov, ak bola volaná pomocou CALL a predpokladá sa návrat cez RET. V opačnom prípade postačujú na zásobníku 4 byty.

Nasledujúca tabuľka ukazuje dĺžky jednotlivých rutín. Pred lomítkom je celková dĺžka, za lomítkom je dĺžka po prenesení na pracovné miesto. Dĺžky rutín pre i8080 sú dlhšie z niekoľkých dôvodov. i8080 nepozná relatívne skoky, takže všetky skoky sú o byte dlhšie. Z80 inštrukcie LDIR, LDDR a RLD museli byť pre i8080 zodpovedajúco "rozpísané", čo rutiny podstatne predĺžilo. Rutiny umiestnené v nevyužitej oblasti VRAM PMD 85 sú ešte dlhšie kvôli nutnosti "nasekať" ich na 16 bytové bloky, z ktorých väčšina obsahuje skok do ďalšieho 16 bytového bloku vo VRAM.

Dĺžky rozpakovacích rutín v bytoch
  Z80 i8080 i8080 pre PMD 85 VRAM
Mód 1 101 / 79 143 / 116 177 / 139
Mód 2 103 / 81 143 / 116 177 / 139
Mód 3 98 / 79 140 / 116 177 / 139
Mód 4 100 / 81 140 / 116 177 / 139

Pre zaujímavosť ešte uvedieme zdrojový kód rozpakovacej rutiny pre i8080 pre mód 1, ostatné verzie sú analogické a sú súčasťou archívu na stiahnutie:

UnpackMode1:  LXI   H,M1
		LXI	D,RoutineAddr
		MVI	B,M1Length
		PUSH	D
UnpackMode1_L:	MOV	A,M
		STAX	D
		INX	H
		INX	D
		DCR	B
		JNZ	UnpackMode1_L
		LXI	H,Data1+PackedLength-1
		LXI	D,BeginAddr+OrigLength-1
		LXI	B,PackedLength
		RET
Mover1Length	equ	$-UnpackMode1	; 27 bytov

M1:		CALL	M1Move		; presun pakovane data na koniec oblasti, kde az
		LXI	H,1323h		; budu vysledne rozpakovane data zasahovat
		SHLD	M1MoveID	; uprav kopirovaciu rutinu na opacny smer
		XCHG
		LXI	D,BeginAddr	; zaciatocna adresa vyslednych dat
		INX	H		; adresa spakovanych dat
M1NextByte:	MOV	A,M		; vezmi flag byte
		RLC			; je to Implod ?
		RRC
		JC	M1NoImplod	; nie, skoc dalej
		ANI	15		; odmaskuj vyssie 4 bity offsetu ku kopirovanej fraze
		MOV	B,A		; uloz do B
		MOV	A,M		; dlzku frazy presun do A
		RRC
		RRC
		RRC
		RRC
		ANI	7
		ADI	3		; uprav na spravny rozsah 3 az 10
		MOV	C,A		; a uloz do C
		INX	H		; posun ukazatel na nizsi byte offsetu frazy
		MOV	A,E		; odpocitaj nizsi byte offsetu
		SUB	M
		INX	H		; posun ukazatel na spakovane data
		PUSH	H		; a odloz si ho
		MOV	L,A		; uloz nizsi byte adresy zdrojovej frazy
		MOV	A,D		; a odpocitaj aj vyssi byte offsetu
		SBB	B
		MOV	H,A		; HL=zdrojova adresa frazy
		MVI	B,0		; BC=dlzka frazy
		JMP	M1FillBlock

M1NoImplod:	INX	H		; posun ukazatel na spakovane data
		ANI	127		; odmaskuj iba platne bity
		JZ	M1BigBlock	; je to dlhy Shrink ? Ak ano, skoc dalej
		CPI	64		; je to kratky Shrink ?
		JNC	M1LitBlock	; ano, skoc dalej
		MOV	C,A		; su to nepakovatelne data - BC=pocet
		CALL	M1Move		; presun na cielovu adresu v DE
		JMP	M1NextByte	; spracuj dalsi flag

M1LitBlock:	ANI	63		; pocet rovnakych bytov
		ADI	3-1		; uprav pocet na 3 az 66 - bez jedneho, ktory
		JMP	M1Block		; sa predpripravi

M1BigBlock:	MOV	A,M		; pocet rovnakych bytov
		INX	H		; posun ukazatel na spakovane data
		ADI	67-1		; uprav velkost na 67 az 322 - bez jedneho, ktory
		JNC	M1Block		; sa predpripravi
		INR	B
M1Block:	MOV	C,A		; BC=pocet
		MOV	A,M		; skopiruj opakujuci sa byte
		INX	H
		STAX	D
		PUSH	H		; odpamataj ukazatel spakovanych dat
		MOV	H,D		; budeme vyplnovat
		MOV	L,E
		INX	D		; DE=HL+1, BC=pocet-1
M1FillBlock:	CALL	M1Move		; prekopiruj/vypln blok
		POP	H		; obnov ukazatel na spakovane data
		MOV	A,H		; ak sa DE s HL stretnu, je to koniec rozpakovania
		CMP	D
		JNZ	M1NextByte	; opakuj pre cely blok
		MOV	A,L
		CMP	E
		JNZ	M1NextByte	; opakuj pre cely blok
		JMP	RunAddr		; skok na zvolenu adresu alebo navrat cez RET

; Rutina pre presun/kopirovanie/vyplnanie - modifikuje sa pre zmenu smeru
M1Move:		MOV	A,M
		STAX	D
M1MoveID:	DCX	H		; INX H
		DCX	D		; INX D
		DCX	B
		MOV	A,B
		ORA	C
		JNZ	M1Move
		RET

M1Length	equ	$-M1		; 116 bytov

Data1:		ds	PackedLength		; samotne pakovane data