Blog:Ovládač pre komunikáciu s PMD 32

Z PMD 85 Infoserver

Ovládač pre komunikáciu s PMD 32

PMD 85-3 obsahuje vo svojej EPROM, na rozdiel od predošlých verzií PMD 85, ovládač pre disketovú jednotku PMD 32. Keďže sa ukázalo, že PMD 32-SD, teda náhradu za PMD 32, by si chceli niektorí pripojiť aj k iným počítačom (SAPI, IQ-151), uvediem tu výpis tohto ovládača, aby si ho záujemci mohli prispôsobiť pre svoj počítač. Ovládač nie je úplnou kópiou z PMD 85-3, ale je naopak optimalizovaný a skrátený. Zároveň ale neobsahuje implementáciu všetkých povelov, ktoré PMD 32, či PMD 32-SD poskytujú, pretože to ani nie je účelné. Verím, že prípadný záujemca si ďalšie povely bez problémov doplní sám.

PMD 32, resp. PMD 32-SD komunikuje s nadradeným počítačom prostredníctvom obojsmerného paralelného kanála, ktorý je na strane počítača tvorený interfejsovým obvodom PPI 8255.

Z 8255 sa využíva iba port PA v móde 2 ako 8 bitová obojsmerná dátová zbernica a 4 riadiace bity hornej polovice portu PC pre handshake. Stav zbernice sa ale testuje 3. bitom portu PC (INTRA), ktorý podľa zvoleného smeru prenosu indikuje, či je na zbernici platný byte (vstup dát), alebo bol byte perifériou prečítaný (výstup dát). Smer prenosu dát sa volí povolením alebo zakázaním prerušenia (signál INTRA) pre vstup alebo výstup dát.

Ovládač potrebuje niekde v RAM 4 premenné:

Drive: DS   1       ; číslo disku 0 = A:, 1 = B:, 2 = C:, 3 = D:
Sector: DS   1       ; číslo sektora 0 až N (N je max. 63)
Track: DS   1       ; číslo stopy 0 až N (N je max. 255)
Dma:  DS   2       ; cieľová/zdrojová adresa pre čítanie/zápis sektora

Základná komunikácia na najnižšej úrovni zahŕňa niekoľko elementárnych rutín:

 • Nastavenie smeru prenosu a test, či je na vstupe platný byte, alebo či bol perifériou byte prečítaný

Tieto rutiny sú volané ostatnými rutinami, pre čítanie a zápis bytu atď., takže pri vytváraní rutín vyšších úrovní ich zrejme nebude treba volať.

;------------------------------------------------------------------------------
; Povolí prerušenie pre vstup bytu na porte A
; I: -
; O: povolené prerušenie pre vstup bytu
; M: A
;------------------------------------------------------------------------------
EnaByteIn:
    MVI  A,09h     ; 1->C4 povolenie prerušovacieho signálu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vstup bytu na porte A
    MVI  A,0Ch     ; 0->C6 zakázanie prerušovacieho signálu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre výstup bytu na port A
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povolí prerušenie pre výstup bytu na porte A
; I: -
; O: povolené prerušenie pre výstup bytu
; M: A
;------------------------------------------------------------------------------
EnaByteOut:
    MVI  A,08h     ; 0->C4 zakázanie prerušovacieho signálu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vstup bytu na porte A
    MVI  A,0Dh     ; 1->C6 povolenie prerušovacieho signálu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre výstup bytu na port A
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Zistí, či je nastavené INTRA. Na INTRA sa čaká zvolený čas.
; INTRA=1, ak je platný byte na vstupe, alebo bol prečítaný byte z výstupu.
; I: Pri volaní od IsIntraD DE=timeout
; O: CY=1 - timeout
;  CY=0 - OK
; M: CY, DE
;------------------------------------------------------------------------------
IsIntra:
    LXI  D,205     ; timeout asi 5ms
IsIntraD:
    PUSH  PSW      ; ulož AF
IsIntra2:
    IN   PIO_C     ; zisti stav INTRA
    ANI  8
    JNZ  IsIntra3   ; ak je INTRA=1, skoč dopredu
    DCX  D
    MOV  A,D
    ORA  E
    JNZ  IsIntra2   ; a ak nie je nulové, vráť sa do slučky
    POP  PSW      ; došlo k timeoutu, obnov AF
    STC         ; nastav CY ako príznak chyby
    RET
IsIntra3:
    POP  PSW      ; obnov AF
    ORA  A       ; vynuluj CY
    RET
 • Čítanie bytu

Pred volaním tejto rutiny musí byť povolený vstup bytu volaním rutiny EnaByteIn. Rutina priebežne modifikuje CRC, ktoré sa prenáša v registri B.

;------------------------------------------------------------------------------
; Prečíta byte z PMD 32 a zároveň modifikuje CRC.
; I: B=priebežné CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - A=C=prečítaný byte, B=modifikované CRC
; M: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
ReadByte:
    PUSH  D       ; DE na zásobník
    CALL  IsIntra    ; je platný byte na vstupe?
    POP  D       ; obnov DE
    RC          ; nie, vráť sa s chybou
    IN   PIO_A     ; prečítaj byte
    MOV  C,A      ; odlož si ho do C
    XRA  B       ; modifikuj CRC
    MOV  B,A      ; a ulož ho naspäť do B
    MOV  A,C      ; vráť načítaný byte do A
    RET
 • Odoslanie bytu a povelu

Pred volaním rutiny SendByte musí byť povolený výstup bytu volaním rutiny EnaByteOut. Rutina priebežne modifikuje CRC, ktoré sa prenáša v registri B.

Rutina SendCommand slúži pre odoslanie povelu. Táto rutina najprv volaním rutiny IsPresent preveruje, či náhodou nie je na zbernici prezentačný byte, ktorý posiela PMD 32, keď je "v kľude". Pokiaľ na zbernici prezentačný byte nie je, povolí sa výstup bytu a povel sa odošle. Inak sa najprv naspäť odošle prezentačný byte a následne samotný povel. Rutina pred odoslaním povelu inicializuje CRC.

;------------------------------------------------------------------------------
; Pošle povel do PMD 32. Pred poslaním povelu sa najprv preverí, či na zbernici
; náhodou nie je prezentačný byte.
; I: A=povel
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, B=A=modifikované CRC
; M: AF, B
;------------------------------------------------------------------------------
SendCommand:
    MOV   B,A      ; ulož posielaný povelový byte do B
    PUSH  B       ; BC, DE na zásobník
    PUSH  D
    CALL  IsPresent   ; zisti, či je na zbernici prezentačný byte 0AAh
               ; ak áno, odošli naspäť prezentačný byte
    POP   D
    POP   B       ; obnov DE, BC
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    MOV   A,B      ; vráť posielaný povelový byte do A
    MVI   B,0      ; vynuluj CRC
; pokračuj ďalej
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Pošle byte do PMD 32 a modifikuje priebežné CRC.
; I: A=posielaný byte, B=priebežné CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, B=A=modifikované CRC
; M: AF, B
;------------------------------------------------------------------------------
SendByte:
    PUSH  D       ; DE na zásobník
    CALL  IsIntra    ; zisti, či je voľný výstup
    POP   D       ; obnov DE
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku timeoutu
    OUT   PIO_A     ; pošli byte na výstup
    XRA   B       ; modifikuj CRC
    MOV   B,A      ; a ulož ho naspäť do B
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Zisti, či na zbernici nie je náhodou prezentačný byte 0AAh, ktorý poslala
; disketová jednotka po návrate do "idle" stavu, kedy čakala na povel.
; I: -
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK
; M: AF, DE
;------------------------------------------------------------------------------
IsPresent:
    CALL  EnaByteIn   ; povoľ prerušenie pre vstup
    CALL  WaitQ     ; malé zdržanie asi 90 µs
    IN   PIO_C
    ANI   8       ; je platný byte na vstupe?
    JZ   EnaByteOut  ; ak nie, vráť sa cez povolenie prerušenia pre výstup
IsPresent5:
    CALL  EnaByteIn   ; povoľ prerušenie pre vstup
IsPresent4:
    IN   PIO_A     ; prečítaj byte zo vstupu
    CPI   0AAh     ; ak je to prezentačný byte 0AAh
    JZ   IsPresent2  ; skoč poslať prezentačný byte 0AAh na výstup
    LXI   D,5000    ; timeout asi 125 ms
    CALL  IsIntraD   ; čakaj na byte
    RC          ; vráť sa s chybou, ak čas vypršal
    JMP   IsPresent4  ; inak, skoč prečítať byte zo vstupu
 
IsPresent2:
    CALL  WaitQ     ; malé zdržanie asi 90 µs
    CALL  EnaByteOut  ; povoľ prerušenie pre výstup
    MVI   A,0AAh    ; pošli na výstup prezentačný byte 0AAh
    OUT   PIO_A
    LXI   D,5000    ; timeout asi 125 ms
    CALL  IsIntraD   ; čakaj na byte
    JC   IsPresent5  ; ak nebol prezentačný byte prijatý, skoč otestovať vstup
    RET          ; bol prijatý prezentačný byte, vráť sa s vynulovaným CY
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Krátke zdržanie
; I: -
; O: krátke zdržanie asi 90 µs
; M: AF
;------------------------------------------------------------------------------
WaitQ:
    MVI   A,20
WaitQ1:
    DCR   A
    JNZ   WaitQ1
    RET
 • Zistenie, či je PMD 32 pripojená
 • Táto rutina musí byť volaná ako prvá, pretože inicializuje 8255 a preveruje, či je PMD 32 pripojená.
;------------------------------------------------------------------------------
; Zistí, či je pripojená PMD 32 a či odpovedá prezentačným bytom.
; I: -
; O: CY=1 - chyba, timeout, PMD 32 neodpovedá prezentačným bytom
;  CY=0 - OK
; M: AF, DE, B
;------------------------------------------------------------------------------
CheckDevice:
    MVI   A,0C4h    ; inicializuj GPIO 8255
    OUT   PIO_CW    ; SK A: MOD 2, A-IN/OUT, SK B: MOD 1, B-OUT
    CALL  EnaByteIn   ; povoľ prerušenie pre vstup
    LXI   D,10000    ; timeout asi 250 ms
    CALL  IsIntraD   ; čakaj na byte
    RC          ; timeout, vráť sa
    IN   PIO_A     ; prečítaj prijatý byte
    CPI   0AAh     ; je to prezentačný byte 0AAh ?
    STC          ; nastav CY ako príznak chyby
    RNZ          ; nie je to prezentačný byte 0AAh, vráť sa s CY
    CALL  EnaByteOut  ; povoľ prerušenie pre výstup
    MVI   A,0AAh    ; pošli ako odpoveď prezentačný byte 0AAh
    JMP   SendByte
 • Rutiny pre ukončenie povelu

Rutina SndCrcRdAckErr slúži pre odoslanie CRC, ktoré sa priebežne počíta v registri B. Po odoslaní sa počká na potvrdzovací byte ACK a na chybový kód.

Rutina SndCrcRdAck je rovnaká ako predošlá, ale chybový kód sa ihneď testuje na nulu.

Rutina ReadCheckCrc prečíta CRC z PMD 32 a porovná ho s priebežne počítaným CRC v registri B.

;------------------------------------------------------------------------------
; Pošle CRC na výstup a počká na ACK a výsledok povelu.
; I: B=aktuálne CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, A=výsledok povelu
; M: AF, BC, DE
;------------------------------------------------------------------------------
SndCrcRdAckErr:
    MOV   A,B      ; posielané CRC do A
    CALL  SendByte   ; pošli na výstup
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
ReadAckErr:
    CALL  EnaByteIn   ; povoľ prerušenie na vstupe
    CALL  ReadByte   ; prečítaj byte zo vstupu
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    CPI   33h      ; bolo prijate byte ACK?
    STC          ; nastav chybový príznak
    RNZ          ; vráť sa s chybou, ak to nebolo ACK
WaitErrT15:
    LXI   D,3000    ; timeout asi 15,5 sec
WaitErrT:
    PUSH  D       ; DE na zásobník
    CALL  IsIntra    ; je platný byte na vstupe?
    POP   D       ; obnov DE
    JNC   ReadByte   ; ak áno, skoč ho prečítať
    DCX   D       ; zníž počítadlo timeoutu
    MOV   A,D      ; a testuj ho na nulu
    ORA   E
    JNZ   WaitErrT   ; ak nie je nulové, skoč do slučky
    STC          ; nastav príznak chyby
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Odošle CRC a čaká na potvrdenie. Otestuje chybový kód na nulu.
; I: B=posielané CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK
; M: AF, BC, DE
;------------------------------------------------------------------------------
SndCrcRdAck:
    CALL  SndCrcRdAckErr ; pošli CRC a čakaj ACK a výsledok povelu
    RC           ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    JMP   ReadCheckCrc2  ; ak bol druhy byte skutočne 0, je to OK
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Prečíta byte zo vstupu, predstavujúci CRC
; I: -
; O: CY=1 - chyba CRC alebo timeout
;  CY=0 - CRC OK
; M: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
ReadCheckCrc:
    CALL  ReadByte   ; prečítaj CRC zo vstupu
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    MOV   A,B      ; skontroluj CRC
ReadCheckCrc2:
    ORA   A
    RZ          ; OK
    STC          ; nastav príznak chyby
    RET
 • Rutiny pre čítanie a zápis sektora

Jedná sa o povely B, Q a T. Povely Q a T používajú rutinu SendSectorTrack, ktorá odošle sektor a disk ako prvý byte a následne stopu ako druhý byte. Aj keď má zvyčajne prvý sektor na disku fyzické číslo 1, PMD 32 vo svojich poveloch čísluje sektory od 0. Číslo disku od 0 do 3 sa posiela v horných dvoch bitoch prvého bytu. Aby sa zachovala spätná kompatibilita s pôvodnou PMD 32, kde sú iba dva disky a disk B je označený siedmym bitom, bity označujúce disk sú zamenené. Keďže žiadna komunikácia nie je bez chýb, (tieto) povely je vhodné vložiť do slučky niekoľkých pokusov pri chybe. BIOS PMD 85 napr. používa 4 pokusy.

;------------------------------------------------------------------------------
; Pošle do PMD 32 číslo sektora vrátane čísla disku a čísla stopy.
; I: číslo sektora, disku a stopy na adresách Drive, Sector a Track
;  B=priebežné CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, B=A=modifikovane CRC
; M: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
SendSectorTrack:
    LDA   Drive     ; číslo disku transformuj do 7. a 6. bitu
    ORA   A       ; disk A: ?
    JZ   SendSectorTrack2 ; áno, skoč
    MVI   C,0C0H    ; transformovaná hodnota pre disk D:
    XRI   3       ; invertuj (prehoď) bity čísla disku
    JZ   SendSectorTrack3 ; je to disk D: ? áno, skoč
    RRC          ; pre disky B: a C: posuň číslo do horných bitov
    RRC
SendSectorTrack2:      ; C bude obsahovať transformovanú hodnotu čísla disku
    MOV   C,A      ; C -> 00h=A: 80h=B: 40h=C: 0C0h=D:
SendSectorTrack3:
    LDA   Sector    ; vezmi číslo sektora 0 až N (N je max. 63)
    ANI   03FH     ; -> nemusí byť, ak sa zabezpečí povolený rozsah
    ORA   C       ; do horných bitov pridaj číslo disku
    CALL  SendByte   ; pošli číslo disku a sektora
    RC          ; návrat s CY=1 pri chybe
    LDA   Track     ; číslo stopy 0 až N (N je max. 255)
    JMP   SendByte   ; pošli stopu
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Pošle povel "B" a prečíta BOOT - sektor 0 na 0. stope.
; Vždy je to z jednotky A:
; I: cieľová adresa na adrese Dma
; O: CY=1 - chyba timeout, CRC
;  CY=0 - OK
; M: všetky
;------------------------------------------------------------------------------
ReadBoot:
    MVI   A,'B'     ; povel "B" - prečítaj BOOT
    CALL  SendCommand  ; odošli na výstup
    JMP   ReadSectorB
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povel "Q" - prečítanie sektora z disku.
; I: číslo sektora, disku a stopy na adresách Drive, Sector, Track
;  cieľová adresa na adrese Dma
; O: CY=1 - chyba timeout, CRC
;  CY=0 - OK
; M: všetky
;------------------------------------------------------------------------------
ReadSector:
    MVI   A,'Q'     ; povel "Q" - prečítaj sektor
    CALL  SendCommand  ; odošli na výstup
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    CALL  SendSectorTrack ; pošli stopu a sektor
ReadSectorB:
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    CALL  SndCrcRdAck  ; pošli CRC a počkaj na potvrdenie
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    MVI   B,0      ; vynuluj CRC
    MVI   D,128     ; nastav počítadlo
    LHLD  Dma      ; do HL cieľovú adresu
ReadSector2:
    CALL  ReadByte   ; prečítaj byte
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    MOV   M,A      ; ulož byte do pamäte
    INX   H       ; posuň ukazateľ
    DCR   D       ; zníž počítadlo prijímaných bytov
    JNZ   ReadSector2  ; ak neboli prijaté všetky, vráť sa do slučky
    JMP   ReadCheckCrc ; skoč prečítať CRC
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povel "T" - zapíše sektor na disk.
; I: číslo sektora, disku a stopy na adresách Drive, Sector, Track
;  zdrojová adresa na adrese Dma
; O: CY=1 - chyba timeout, CRC
;  CY=0 - OK
; M: vsetky
;------------------------------------------------------------------------------
WriteSector:
    MVI   A,'T'     ; povel "T" - zapíš sektor
    CALL  SendCommand  ; odošli na výstup
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    CALL  SendSectorTrack ; pošli stopu a sektor
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    MVI   D,128     ; nastav počítadlo
    LHLD  Dma      ; do HL zdrojová adresa
WriteSector2:
    MOV   A,M      ; byte z pamäte
    CALL  SendByte   ; odošli
    RC          ; vráť sa, ak došlo ku chybe
    INX   H       ; posuň ukazateľ
    DCR   D       ; zníž počítadlo bytov
    JNZ   WriteSector2 ; opakuj pre všetkých 128 bytov sektora
    JMP   SndCrcRdAck  ; odošli CRC a čakaj na potvrdenie

Download

Zdroják je pripravený na kompiláciu v ASe. Ale, pochopiteľne, je ho možné upraviť a kompilovať "v čomkoľvek".