Blog:Ovládač pre komunikáciu s PMD 32

Z PMD 85 Infoserver

Ovládač pre komunikáciu s PMD 32

PMD 85-3 obsahuje vo svojej EPROM, na rozdiel od predošlých verzií PMD 85, ovládač pre disketovú jednotku PMD 32. Keďže sa ukázalo, že PMD 32-SD, teda náhradu za PMD 32, by si chceli niektorí pripojiť aj k iným počítačom (SAPI, IQ-151), uvediem tu výpis tohto ovládača, aby si ho záujemci mohli prispôsobiť pre svoj počítač. Ovládač nie je úplnou kópiou z PMD 85-3, ale je naopak optimalizovaný a skrátený. Zároveň ale neobsahuje implementáciu všetkých povelov, ktoré PMD 32, či PMD 32-SD poskytujú, pretože to ani nie je účelné. Verím, že prípadný záujemca si ďalšie povely bez problémov doplní sám.

PMD 32, resp. PMD 32-SD komunikuje s nadradeným počítačom prostredníctvom obojsmerného paraleného kanála, ktorý je na strane počítača tvorený interfejsovým obvodom PPI 8255.

Z 8255 sa využíva iba port PA v móde 2 ako 8 bitová obojsmerná dátová zbernica a 4 riadiace bity hornej polovice portu PC pre handshake. Stav zbernice sa ale testuje 3. bitom portu PC (INTRA), ktorý podľa zvoleného smeru prenosu indikuje, či je na zbernici platný byte (vstup dát), alebo bol byte perifériou prečítaný (výstup dát). Smer prenosu dát sa volí povolením alebo zakázaním prerušenia (signál INTRA) pre vstup alebo výstup dát.

Ovládač potrebuje niekde v RAM 4 premenné:

Drive: DS   1       ; cislo disku 0 = A:, 1 = B:, 2 = C:, 3 = D:
Sector: DS   1       ; cislo sektora 0 az N (N je max. 63)
Track: DS   1       ; cislo stopy 0 az N (N je max. 255)
Dma:  DS   2       ; cielova/zdrojova adresa pre citanie/zapis sektora

Základná komunikácia na najnižšej úrovni zahŕňa niekoľko elementárnych rutín:

 • Nastavenie smeru prenosu a test, či je na vstupe platný byte, alebo či bol perifériou byte prečítaný

Tieto rutiny sú volané ostanými rutinami, pre čítanie a zápis bytu atď., takže pri vytváraní rutín vyšších úrovní ich zrejme nebude treba volať.

;------------------------------------------------------------------------------
; Povoli prerusenie pre vstup na porte A
; I: -
; O: povolene prerusenie pre vstup bytu
; M: A
;------------------------------------------------------------------------------
EnaByteIn:
    MVI  A,09h     ; 1->C4 povolenie prerusovacieho signalu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vstup na porte A
    MVI  A,0Ch     ; 0->C6 zakazanie prerusovacieho signalu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vystup porte A
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povoli prerusenie pre vystup portu A
; I: -
; O: povolene prerusenie pre vystup bytu
; M: A
;------------------------------------------------------------------------------
EnaByteOut:
    MVI  A,08h     ; 0->C4 zakazanie prerusovacieho signalu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vstup na porte A
    MVI  A,0Dh     ; 1->C6 povolenie prerusovacieho signalu INTRA
    OUT  PIO_CW    ; pre vystup na porteA
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Zisti, ci je nastavene INTRA. Na INTRA sa caka zvoleny cas.
; INTRA=1, ak je platny byte na vstupe, alebo bol precitany byte z vystupu.
; I: Pri volani od IsIntraD DE=timeout
; O: CY=1 - timeout
;  CY=0 - OK
; M: CY, DE
;------------------------------------------------------------------------------
IsIntra:
    LXI  D,205     ; timeout asi 5ms
IsIntraD:
    PUSH  PSW      ; uloz AF
IsIntra2:
    IN   PIO_C     ; zisti stav INTRA
    ANI  8
    JNZ  IsIntra3   ; ak je INTRA=1, skoc dopredu
    DCX  D
    MOV  A,D
    ORA  E
    JNZ  IsIntra2   ; a ak nie je nulove, vrat sa do slucky
    POP  PSW      ; doslo k timeoutu, obnov AF
    STC         ; nastav CY ako priznak chyby
    RET
IsIntra3:
    POP  PSW
    ORA  A       ; vynuluj CY
    RET
 • Čítanie bytu

Pred volaním tejto rutiny musí byť povolený vstup bytu volaním rutiny EnaByteIn. Rutina priebežne modifikuje CRC, ktoré sa prenáša v registri B.

;------------------------------------------------------------------------------
; Precita byte z PMD 32 a zaroven modifikuje CRC.
; I: B=priebežné CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - A=C=precitany byte, B=modifikovane CRC
; M: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
ReadByte:
    PUSH  D       ; DE na zasobnik
    CALL  IsIntra    ; je platny byte na vstupe?
    POP  D       ; obnov DE
    RC          ; nie, vrat sa s chybou
    IN   PIO_A     ; precitaj byte
    MOV  C,A      ; odloz si ho do C
    XRA  B       ; modifikuj CRC
    MOV  B,A      ; a uloz ho naspat do B
    MOV  A,C      ; vrat nacitany byte do A
    RET
 • Odoslanie bytu a povelu

Pred volaním rutiny SendByte musí byť povolený výstup bytu volaním rutiny EnaByteOut. Rutina priebežne modifikuje CRC, ktoré sa prenáša v registri B.

Rutina SendCommand slúži pre odoslanie povelu. Táto rutina najprv volaním rutiny IsPresent preveruje, či náhodou nie je na zbernici prezentačný byte, ktorý posiela PMD 32, keď je "v kľude". Pokiaľ na zbernici prezentačný byte nie je, povolí sa výstup bytu a povel sa odošle. Inak sa najprv napsäť odošle prezentačný byte a následne samotný povel. Rutina pred odoslaním povelu inicializuje CRC.

;------------------------------------------------------------------------------
; Posle povel do PMD 32. Pred poslanim povelu sa najprv preveri, ci na zbernici
; nahodou nie je prezentacny byte.
; I: A=povel
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, B=A=modifikovane CRC
; M: AF, B
;------------------------------------------------------------------------------
SendCommand:
    MOV   B,A      ; uloz posielany byte do B
    PUSH  B       ; BC, DE na zasobnik
    PUSH  D
    CALL  IsPresent   ; zisti, ci je na zbernici prezentacny byte 0AAh
               ; ak ano, odosli naspat prezentacny byte
    POP   D
    POP   B       ; obnov DE, BC
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    MOV   A,B      ; vrat posielany byte do A
    MVI   B,0      ; vynuluj CRC
; pokracuj dalej
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Posle byte do PMD 32 a modifikuje priebezne CRC.
; I: A=posielany byte, B=priebezne CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, B=A=modifikovane CRC
; M: AF, B
;------------------------------------------------------------------------------
SendByte:
    PUSH  D       ; DE na zasobnik
    CALL  IsIntra    ; zisti, ci je volny vystup
    POP   D       ; obnov DE
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku timeoutu
    OUT   PIO_A     ; posli byte na vystup
    XRA   B       ; modofikuj CRC
    MOV   B,A      ; a uloz ho naspat do B
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Zisti, ci na zbernici nie je nahodou prezentacny byte 0AAh, ktory poslala
; disketova jednotka po navrate do "idle" stavu, kedy cakala na povel.
; I: -
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK
; M: AF, DE
;------------------------------------------------------------------------------
IsPresent:
    CALL  EnaByteIn   ; povol prerusenie pre vstup
    CALL  WaitQ     ; male zdrzanie asi 90 us
    IN   PIO_C
    ANI   8       ; je platny byte na vstupe?
    JZ   EnaByteOut  ; ak nie, vrat sa cez povolenie prerusenia pre vystup
IsPresent5:
    CALL  EnaByteIn   ; povol prerusenie pre vstup
IsPresent4:
    IN   PIO_A     ; precitaj byte zo vstupu
    CPI   0AAh     ; ak je to prezentacny byte 0AAh
    JZ   IsPresent2  ; skoc poslat prezentacny byte 0AAh na vystup
    LXI   D,5000    ; timeout asi 125 ms
    CALL  IsIntraD   ; cakaj na byte
    RC          ; timeout, vrat sa
    JMP   IsPresent4  ; ano, skoc precitat byte zo vstupu
 
IsPresent2:
    CALL  WaitQ     ; male zdrzanie asi 90 us
    CALL  EnaByteOut  ; povol prerusenie pre vystup
    MVI   A,0AAh    ; posli na vystup prezentacny byte 0AAh
    OUT   PIO_A
    LXI   D,5000    ; timeout asi 125 ms
    CALL  IsIntraD   ; cakaj na byte
    JC   IsPresent5  ; ak nebol prezentacny byte prijaty, skoc otestovat vstup
    RET          ; bol prijaty prezentacny byte, vrat sa s vynulovanym CY
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Kratke zdrzanie
; I: -
; O: kratke zdrzanie asi 90 us
; M: AF
;------------------------------------------------------------------------------
WaitQ:
    MVI   A,20
WaitQ1:
    DCR   A
    JNZ   WaitQ1
    RET
 • Zistenie, či je PMD 32 pripojená
 • Táto rutina musí byť volaná ako prvá, pretože inicializuje 8255 a preveruje, či je PMD 32 pripojená.
;------------------------------------------------------------------------------
; Zisti, ci je pripojena PMD 32 a ci odpoveda prezentacnym bytom.
; I: -
; O: CY=1 - chyba, timeout, PMD 32 neodpoveda prezentacnym bytom
; M: AF, DE, B
;------------------------------------------------------------------------------
CheckDevice:
    MVI   A,0C4h    ; inicializuj GPIO 8255
    OUT   PIO_CW    ; SK A: MOD 2, A-IN/OUT, SK B: MOD 1, B-OUT
    CALL  EnaByteIn   ; povol prerusenie pre vstup
    LXI   D,10000    ; timeout asi 250 ms
    CALL  IsIntraD   ; cakaj na byte
    RC          ; timeout, vrat sa
    IN   PIO_A     ; precitaj prijaty byte
    CPI   0AAh     ; je to prezentacny byte 0AAh ?
    STC          ; nastav CY ako priznak chyby
    RNZ          ; nie je to prezentacny byte 0AAh, vrat sa s CY
    CALL  EnaByteOut  ; povol prerusenie pre vystup
    MVI   A,0AAh    ; posli ako odpoved prezentacny byte 0AAh
    JMP   SendByte
 • Rutiny pre ukončenie povelu

Rutina SndCrcRdAckErr slúži pre odoslanie CRC, ktoré sa priebežne počíta v registri B. Po odoslaní sa počká na potvrdzovací byte ACK a na chybový kód.

Rutina SndCrcRdAck je rovnaká ako predošlá, ale chybový kód sa testuje na nulu.

Rutina ReadCheckCrc precita CRC z PMD 32 a porovná ho s priebežne počítaným CRC v registri B.

;------------------------------------------------------------------------------
; Posle CRC na vystup a pocka na ACK a vysledok povelu.
; I: B=aktualne CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK, A=vysledok povelu
; M: AF, BC, DE
;------------------------------------------------------------------------------
SndCrcRdAckErr:
    MOV   A,B      ; posielane CRC do A
    CALL  SendByte   ; posli na vystup
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
ReadAckErr:
    CALL  EnaByteIn   ; povol prerusenie na vstupe
    CALL  ReadByte   ; precitaj byte zo vstupu
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    CPI   33h      ; bolo prijate byte ACK?
    STC          ; nastav chybovy priznak
    RNZ          ; vrat sa s chybou, ak to nebolo ACK
WaitErrT15:
    LXI   D,3000    ; timeout asi 15,5 sec
WaitErrT:
    PUSH  D       ; DE na zasobnik
    CALL  IsIntra    ; je platny byte na vstupe?
    POP   D       ; obnov DE
    JNC   ReadByte   ; ak ano, skoc ho precitat
    DCX   D       ; zniz pocitadlo timeoutu
    MOV   A,D      ; a testuj ho na nulu
    ORA   E
    JNZ   WaitErrT   ; ak nie je nulovy, skoc do slucky
    STC          ; nastav priznak chyby
    RET
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Odosle CRC a caka na potvrdenie. Otestuje chybovy kod na nulu.
; I: B=posielane CRC
; O: CY=1 - chyba
;  CY=0 - OK
; M: AF, BC, DE
;------------------------------------------------------------------------------
SndCrcRdAck:
    CALL  SndCrcRdAckErr ; posli CRC a cakaj ACK a vysledok povelu
    RC           ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    JMP   ReadCheckCrc2  ; ak bol druhy byte skutocne 0, je to OK
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Precita byte zo vstupu, predstavujuci CRC
; I: -
; O: CY=1 - chyba CRC alebo timeout
;  CY=0 - CRC OK
; M: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
ReadCheckCrc:
    CALL  ReadByte   ; precitaj CRC zo vstupu
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    MOV   A,B      ; skontroluj CRC
ReadCheckCrc2:
    ORA   A
    RZ          ; OK
    STC          ; nastav priznak chyby
    RET
 • Rutiny pre čítanie a zápis sektora

Jedná sa o povely B, Q a T. Povely Q a T používajú rutinu SendSectorTrack, ktorá odošle sektor a disk ako prvý byte a následne stopu ako druhý byte. Aj keď má zvyčajne prvý sektor na disku fyzické číslo 1, PMD 32 vo svojich poveloch čísluje sektory od 0. Číslo disku od 0 do 3 sa posiela v horných dvoch bitoch prvého bytu. Aby sa zachovala spätná kompatibilita s pôvodnou PMD 32, kde sú iba dva disky a disk B je označený siedmym bitom, bity označujúce disk sú zamenené. Keďže žiadna komunikácia nie je bez chýb, (tieto) povely je vhodné vložiť do slučky niekoľkých pokusov pri chybe. BIOS PMD 85 napr. používa 4 pokusy.

;------------------------------------------------------------------------------
; Posle do PMD 32 cislo sektoru vratane cisla disku a cislo stopy.
; vstup: cislo sektoru, disku a stopy na adresach Drive, Sector, Track
;    B=priebezne CRC
; vystup: CY = 1 - chyba
;     CY = 0 - OK, B = A = modifikovane CRC
; meni: AF, BC
;------------------------------------------------------------------------------
SendSectorTrack:
    LDA   Drive     ; cislo disku transformuj do 7. a 6. bitu
    ORA   A       ; disk A: ?
    JZ   SendSectorTrack2 ; ano, skoc
    MVI   C,0C0H    ; transformovana hodnota pre disk D:
    XRI   3       ; invertuj (prehod) bity cisla disku
    JZ   SendSectorTrack3 ; je to disk D: ? ano, skoc 
    RRC          ; pre disky B: a C: posun cislo do hornych bitov
    RRC
SendSectorTrack2:      ; C bude obsahovat transformovanu hodnotu cisla disku
    MOV   C,A      ; C -> 00h=A: 80h=B: 40h=C: 0C0h=D:
SendSectorTrack3:
    LDA   Sector    ; vezmi cislo sektora 0 az N (N je max. 63)
    ANI   03FH     ; -> nemusi byt, ak sa zabezpeci povoleny rozsah
    ORA   C       ; do hornych bitov pridaj cislo disku
    CALL  SendByte   ; posli cislo disku a sektora
    RC          ; navrat s CY=1 pri chybe
    LDA   Track     ; cislo stopy 0 az N (N je max. 255)
    JMP   SendByte   ; posli stopu
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Posle povel "B" a precita BOOT - sektor 0 a 0. stope.
; Vzdy je to z jednotky A:
; vstup: cielova adresa na adrese Dma
; vystup: CY = 1 - chyba timeout, CRC
;     CY = 0 - OK
; meni: vsetky
;------------------------------------------------------------------------------
ReadBoot:
    MVI   A,'B'     ; povel "B" - precitaj BOOT
    CALL  SendCommand  ; odosli na vystup
    JMP   ReadSectorB
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povel "Q" - precitanie sektora z disku.
; vstup: cislo sektoru, disku a stopy na adresach Drive, Sector, Track
;    cielova adresa na adrese Dma
; vystup: CY = 1 - chyba timeout, CRC
;     CY = 0 - OK
; meni: vsetky
;------------------------------------------------------------------------------
ReadSector:
    MVI   A,'Q'     ; povel "Q" - precitaj sektor
    CALL  SendCommand  ; odosli na vystup
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    CALL  SendSectorTrack ; posli stopu a sektor
ReadSectorB:
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    CALL  SndCrcRdAck  ; posli CRC a pockaj na potvrdenie
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    MVI   B,0      ; vynuluj CRC
    MVI   D,128     ; nastav pocitadlo
    LHLD  Dma      ; do HL adresa pamati
ReadSector2:
    CALL  ReadByte   ; precitaj byte
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    MOV   M,A      ; uloz byte do pamati
    INX   H       ; posun ukazatel
    DCR   D       ; zniz pocitadlo prijimanych bytov
    JNZ   ReadSector2  ; ak neboli prijate vsetky, vrat sa do slucky
    JMP   ReadCheckCrc ; skoc precitat CRC
 
;------------------------------------------------------------------------------
; Povel "T" - zapise sektor na disk.
; vstup: cislo sektoru, disku a stopy na adresach Drive, Sector, Track
;    zdrojova adresa na adrese Dma
; vystup: CY = 1 - chyba timeout, CRC
;     CY = 0 - OK
; meni: vsetky
;------------------------------------------------------------------------------
WriteSector:
    MVI   A,'T'     ; povel "T" - zapis sektor
    CALL  SendCommand  ; odosli na vystup
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    CALL  SendSectorTrack ; posli stopu a sektor
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    MVI   D,128     ; nastav pocitadlo
    LHLD  Dma      ; do HL adresa pamati
WriteSector2:
    MOV   A,M      ; byte z pamati
    CALL  SendByte   ; odosli
    RC          ; vrat sa, ak doslo ku chybe
    INX   H       ; posun ukazatel
    DCR   D       ; zniz pocitadlo bytov
    JNZ   WriteSector2 ; opakuj pre vsetkych 128 bytov
    JMP   SndCrcRdAck  ; odosli CRC a cakaj na potvrdenie

Download

Zdroják je pripravený na kompiláciu v ASe. Ale pochopiteľne je ho možné upraviť a kompilovať "v čomkoľvek".