PMD 30 (MFD 85)

Z PMD 85 Infoserver


PMD 30 (MFD 85)

Disketová jednotka PMD 30(v ľavom hornom rohu detial mechaniky)
Disketová jednotka PMD 30
(v ľavom hornom rohu detial mechaniky)
Disketová jednotka MFD 85pohľad na zadnú stranu (navrchu) a predný panel
Disketová jednotka MFD 85
pohľad na zadnú stranu (navrchu) a predný panel

PMD 30 je disketová jednotka s jednou 5,25" mechanikou. Je riadená mikroprocesorom 8080A s vlastným riadiacim programom operačným systémom MFS (Management File System) o veľkosti 4 kB. Pamäť RAM o veľkosti 1kB slúži ako operačná pamäť mikroprocesora a vyrovnávacia pamäť pre prenos dát medzi PMD 30 a nadradeným počítačom. Časť pamäti RAM o veľkosti 256 bytov je voľná pre užívateľa.

Základné diskové služby sú vykonávané obvodom FDC 8271. Formát diskety je 40 stôp, 18 sektorov na stopu, veľkosť sektora 128 bytov, jednostranne. Spôsob záznamu na diskete je FM podľa normy IBM 3740.

PMD 30 komunikuje s nadradeným počítačom prostredníctvom zbernice IMS-2 (HP-IB). Nadradený počítač posiela povely do PMD 30 v podobe COMMAND "slova", na ktoré MFS odpovedá vyslaním STATUS slova. Podľa neho sa nadradený počítač dozvie, či bol povel vykonaný bez chýb, resp. či bude nasledovať operácia transferu dát.

Na zbernici môže byť pripojených max. 15 PMD 30 (jedna jednotka spotrebuje dve adresy: A (registre COMMAND a STATUS) a A+16 (registre DATA READ/WRITE)). Adresa jednotky v rozsahu 0 až 14 sa nastavuje prepojkami na DPS. Prepojkami možno nastaviť aj normálne platnú adresu 15, ta je však v tomto pripade neprípustná, keďže zvýšená o 16 už koliduje so stykovými správami UNL (3Fh) a UNT (5Fh).

PMD 30 môže pracovať v dvoch režimoch:

 • MASTER - kedy nepotrebuje žiadne príkazy od nadradeného systému a jej činnosť je riadená autonómne na základe vykonávania programu zo systémovej diskety. V tomto prípade môže PMD 30 zastávať na IMS-2 zbernici funkciu CONTROLLERa a na jej zbernicu môžu byť pripojené ďalšie zariadenia so zberniciu IMS-2 (aj iná PMD 30 v režime SLAVE)
 • SLAVE - kedy očakáva od nadradeného systému (môže to byť aj iná jednotka PMD 30 v režime MASTER) povely pre vykonávanie diskovej služby.

Režim PMD 30 sa nastavuje na DPS drátenou prepojkou. Nastavený režim sa testuje iba po resete, softvérovom alebo hardvérovom. Zmena režimu je možná aj softvérovo, zavolaním príslušných rutín.

Disketová jednotka PMD 30 je zjednodušenou variantou svojej "staršej (prototypovej) sestry", disketovej jednotky MFD-85 (mini floppy disk).

MFD-85 sa líši od PMD 30 v týchto detailoch:

 • RAM má veľkosť 2 kB, takže pre užívateľa je voľných 1,25 kB
 • nastavenie IMS-2 adresy jednotky a režimu MASTER/SLAVE sa nastavuje DIL prepínačmi, ktoré sú umiestnené na zadnej strane MFD-85
 • má vyvedenú lokálnu systémovú zbernicu, takže je ju možné pripojiť priamo na aplikačný konektor počítača a používať napr. ako disketovú jednotku pre operačný systém CP/M

Po softwarovej stránke sú PMD 30 a MFD-85 identické.

Operačný systém MFS

Operačný systém MFS poskytuje/vykonáva celkom 19 služieb/povelov:

 • formátovanie diskety
 • zápis binárneho súboru
 • čítanie binárneho súboru
 • vytvorenie dátoveho súboru
 • otvorenie dátoveho súboru
 • zápis do dátového súboru
 • čítanie z dátového súboru
 • uzatvorenie dátového súboru
 • uzatvorenie všetkých dátových súborov
 • vyhľadanie slova v dátovom súbore
 • vymazanie súboru
 • čítanie názvu diskety
 • čítanie katalógu (zoznamu súborov na diskete)
 • utajenie súboru v katalógu
 • zápis na fyzický sektor
 • čítanie z fyzického sektora
 • čítanie z operačnej pamäti disketovej jednotky
 • zápis do operačnej pamati disketovej jednotky
 • skok na interpretovanie podprogramu

Naformátovaná disketa má kapacitu 87 kB a v katalógu má priestor pre 59 súborov. Dátové súbory môžu mať max. veľkosť 16 kB. Binárne súbory môžu mať viac ako 16 kB, ale každých ďalších 16 kB zaberie ďalší záznam v katalógu.

Extended ROM Basic

Pre ovládanie disketovej jednotky musí nadradený systém používať vyššie spomenuté povely MFS. Tie sú zvyčajne agregované do komplexnejších príkazov vo vyššom jazyku. V prípade PMD 85 túto funkciu zastáva ERB - Extended ROM Basic.

ERB rozširuje základný BASIC v1.0 o ďalšie príkazy a funkcie, hlavne o príkazy slúžiace pre obsluhu disketovej jednotky. ERB sa presunie do pamäti z ROM Modulu príkazom "ROM 0" BASICu. V pamäti je uložený od adresy 7600H a zaberá 2kB.

ERB rozširuje/upravuje tieto pôvodné príkazy:

 • TAB(  - Tabulátor X,Y
 • POS  - pozícia premennej v programovom bufferi BASIC
 • CODE  - vykonávanie reťazcov ako binárny podprogram
 • POKE  - zápis do pamäti - séria 8 bitových čísel

Nové príkazy a funkcie:

 • @DOKE  - zápis do pamäti - 16 bitové číslo
 • DEEK  - čítenie z pamäti - 16 bitové číslo
 • @BUF=  - definovanie bufferu
 • @  - prevod HEXA/DECIMAL
 • @EXEC  - vykonávanie reťazcov ako BASIC príkazy

Nové príkazy pre prácu s disketovou jednotkou:

 • @DISK=  - výber zariadenia/jednotky
 • @INIT  - inicializácia/formátovanie diskety
 • @NAME  - výpis/získanie názvu diskety
 • @CAT  - výpis katalógu diskety
 • @SECURE  - utajenie súboru v katalógu
 • @PURGE  - vymazanie súboru z diskety
 • @CREATE  - vytvorenie dátového súboru
 • @OPEN  - otvorenie dátového súboru
 • @CLOSE#  - uzatvorenie dátového súboru
 • @CLOSE  - uzatvorenie všetkých dátových súborov
 • @PRINT#  - zápis do zvoleného záznamu dátového súboru
 • @READ#  - čítanie zo zvoleného záznamu dátového súboru
 • @SEARCH#  - vyhľadávanie záznamu v dátovom súbore
 • @STORE  - uloženie programu v BASIC na disketu
 • @LOAD  - čítanie programu BASIC z diskety do RAM
 • @BSTORE  - uloženie binárneho súboru na disketu
 • @BLOAD  - čítanie binárneho súboru z diskety do RAM
 • @GSTORE  - zápis video RAM na disketu
 • @GLOAD  - čítanie video RAM z diskety
 • @ON ERROR  - zapnutie presmerovania spracovania diskovej chyby
 • @OFF ERROR  - vypnutie presmerovania spracovania diskovej chyby

Download