CD

Z PMD 85 Infoserver

CD


Utilita CD - Help
Utilita CD - Help

Obsah


PMD 32-SD umožňuje prostredníctvom ovládacieho panelu vložiť/priradiť do jednotlivých virtuálnych mechaník obrazy diskov. Utilita CD.COM (Change disk) pre CP/M (Mikros) umožňuje urobiť túto zmenu priamo z príkazového riadku CP/M.

Funkcie utility

Ak sa zadá iba samotné meno CD, vypíše sa "help" so všetkými "prepínačmi", ktoré utilita poskytuje (hlavička a verzia sa môžu líšiť). Prepínačmi sú rôzne znaky, za ktorými môže nasledovať ešte nejaký parameter. (V zdrojovom kóde možno Help text vyradiť, čím bude výsledná binárka kratšia. Viď. verzie utility.)

CD v2.0 - utility for PMD 32-SD and PMD 85-3 
    RomBorSoft 02/2021
Usage:
 CD @ [directory]
  print or change actual path on SD card
 CD #
  print listing of actual directory
 CD $ image_name
  create image in actual directory
 CD *
  print inserted images in all drives
 CD d
  print inserted image in drive d
 CD d:[image_name]
 CD d![image_name]
  insert image to drive d
  ':' means write enabled
  '!' means write protected
  if image_name missing only WP is changed
 CD d-
  remove image from drive d
 CD d&
  print parameters of image in drive d

Zmena adresára na SD karte

 • CD @ [directory]

Prepínač @ umožňuje zobraziť (bez dodatočného parametra) alebo zmeniť (s dodatočným parametrom) aktuálnu cestu k adresáru na SD karte. Ostatné operácie potom pracujú vždy s obrazmi v aktuálnom adresári. Adresár directory musí existovať v aktuálnom adresári. Ak sa ako meno adresára zadajú dve bodky .., znamená to prechod do adresára vyššej úrovne.

B>CD @

SD:/

B>CD @ GAMES

SD:/GAMES

B>CD @ ..

SD:/

Zobrazenie zoznamu súborov v aktuálnom adresári na SD karte

 • CD #

Prepínač # slúži pre výpis mien obrazov diskov v aktuálnom adresári. Názvy adresárov sú vypisované v hranatých zátvorkách. Zoznam je vypisovaný tak, ako je na SD karte a nie je teda nijako zoraďovaný. (V zdrojovom kóde možno zvoliť, aby sa zobrazovali všetky súbory a nie iba súbory s predvolenou príponou.)

B>CD #

SD:/GAMES
 [..]
 games-4004-482.p32
 games-other.p32
 [work]
 games-rm-team.p32
 games-vbg.p32

Vytvorenie nového obrazu disku

 • CD $ image_name

Pre vytvorenie nového obrazu disku sa používa prepínač $ nasledovaný menom obrazu disku bez prípony. Prípona P32 (alebo iná podľa platformy, pre ktorú bola utilita preložená) bude automaticky pridaná. Dĺžka mena súboru aj s príponou je síce 31 znakov, ale celá cesta k súboru od koreňa môže mať maximálne 63 znakov! Preto to netreba preháňať. Vytvorenie P32 obrazu disku môže trvať asi 20 sekúnd, takže často je účelnejšie si obrazy diskov pripraviť dopredu na PC.

B>CD $ NEW-IMAGE

Wait please...
Image created

Zobrazenie vložených diskov

 • CD *
 • CD d

Prepínač * zobrazí priradenie obrazov diskov v jednotlivých virtuálnych mechanikách. Ak je niektorá mechanika prázdna, zobrazí sa text <Empty>. Za písmenom mechaniky sa zobrazuje znak výkričník !, ak je na disk zakázaný zápis. Inak je tam dvojbodka :.

Druhou alternatívou je možnosť zobraziť si informáciu o vloženom obraze disku iba pre konkrétnu mechaniku, kedy sa ako "prepínač" použije písmeno diskovej jednotky.

A>CD *

A!/mikros.p32
B:/fsed.p32
C:/bdsc/bdsc-work.p32
D:<Empty>

A>CD B

B:/fsed.p32

Vloženie obrazu disku do mechaniky

 • CD d:[image_name]
 • CD d![image_name]

Pre vloženie požadovaného obrazu disku do mechaniky sa musí ako "prepínač" uviesť písmeno diskovej jednotky nasledované dvojbodkou : alebo výkričníkom ! a menom súboru obrazu disku bez prípony, ktorý sa musí nachádzať v aktuálnom adresári. Výkričník označí daný disk ako R/O, teda že naň nebude možný zápis.

B>CD D:ZORK

D:/ZORK.P32

B>CD A!MIKROS

A!/MIKROS.P32

Vybratie obrazu disku z mechaniky

 • CD d-

Pre vybratie obrazu disku z mechaniky sa musí ako "prepínač" uviesť písmeno diskovej jednotky nasledované pomlčkou -.

B>CD D-

D:<Empty>

Zobrazenie parametrov obrazu disku

 • CD d&

Ak utilita podporuje prepínač &, je možné si zobraziť parametre obrazu disku, tak ako sú zadefinované pre PMD 32-SD v konfiguračnom súbore images.cfg - počet stôp, počet logických sektorov na stopu a veľkosť fyzického sektora.

B>CD A&
 
A: Trks=80 Secs=36 FSS=512

Chybové hlásenia

 • Communication error : zlyhala komunikácia s PMD 32-SD
 • Parameter error : bol zadaný nesprávny alebo neznámy parameter
 • File/Dir not found : daný súbor alebo adresár neexistuje
 • File/Dir name too long : meno súboru je dlhšie ako 31 znakov, alebo celá cesta k súboru je dlhšia ako 63 znakov
 • Create image error : vytváranie nového obrazu disku zlyhalo
 • Unknown error : neidentifikovaná chyba
 • Config file missing : v koreňovom adresári SD karty sa nenašiel konfiguračný súbor images.cfg
 • Config file read error : pri čítaní z konfiguračného súboru došlo ku chybe
 • Config file corrupted : konfiguračný súbor je poškodený
 • Unknown image type : typ obrazu disku podľa prípony súboru nie je definovaný
 • Wait please... : vypíše sa pri vytváraní obrazu disku
 • Image created : vypíše sa po vytvorení obrazu disku
 • CD cannot run on this system. System config for PMD 32-SD not found! : iba vo verzii 3.0, ak sa v BIOSe nenašla definičná tabuľka pre PMD 32-SD (viď. ďalej)

Verzie utility CD.COM

Utilita CD.COM je aktuálne v dvoch verziách.

Verzia 2.0

Verzia 2.0 vychádza z pôvodných verzií 1.x. Zdrojový kód bol optimalizovaný, pridané bolo filtrovanie zobrazených mien súborov pri prepínači # podľa predvolenej prípony, ale hlavne bol upravený pre kompilovanie na PC. Adresy rutín ovládača PMD 32-SD, ktoré utilita potrebuje, sú pevne súčasťou kódu a volia sa automaticky podľa typu počítača - PMD 85-2 / PMD 85-2A / PMD 85-3 / Consul 2717, resp. NCB85.

V zdrojovom kóde je niekoľko konfiguračných premenných, ktorými je možné zvoliť špecifické vlastnosti utility:

 • F_PMD85 / F_NCB85 - Hodnotou 1/0 premennej F_PMD85 sa určuje, či sa utilita preloží pre PMD 85 a kompatibilné, alebo pre jednodoskový počítač NCB85.
 • F_Usage - Hodnotou 1 sa určí, že utilita bude obsahovať "Help text", aký je uvedený na začiatku článku.
 • F_ImgParam - Hodnotou 1 sa určí, že utilita bude poznať aj prepínač &, ktorým je možné zobraziť parametre obrazu disku, ako ich vidí PMD 32-SD. Tento prepínač je iba informatívny a má význam iba na systémoch, kde sa používajú rôzne typy obrazov diskov. (Pre využitie tohto prepínača je nutné, aby bol firmvér PMD 32-SD minimálne vo verzii v3.2.)
 • F_AnyExt - Hodnotou 1 sa určí, že utilita bude pri prepínači # zobrazovať všetky súbory a bude akceptovať akúkoľvek príponu, ak ju užívateľ v mene obrazu disku uvedie. Inak sa budú zobrazovať iba súbory s predvolenou príponou a k zadanému názvu obrazu disku sa stále predvolená prípona pridá:
  • P32 - pre PMD 85
  • DZ8 - pre Consul 2717
  • NCB - pre NCB85

Verzia 3.0

Verzia 3.0 vychádza z verzie 2.0 a zásadným rozdielom je to, že nie je stavaná pre "konkrétny systém", ako je to u predošlých verzií. Aby ale fungovala s "akýmkoľvek" systémom, ktorý obsahuje podporu pre PMD 32-SD, musí mať tento systém v BIOSe Definičnú tabuľku PMD 32-SD, ktorá obsahuje informácie o podporovaných diskoch a adresy rutín ovládača PMD 32-SD. Utilita v tejto verzii si po spustení vyhľadá v BIOSe túto definičnú tabuľku a tak získa všetky potrebné informácie pre použitie ovládača PMD 32-SD.

Definičná tabuľka PMD 32-SD pre priame volanie rutín ovládača PMD 32 musí byť umiestnená za skokovými vektormi na služby BIOSu a musí vyzerať nasledovne:

DB	"32"		; značka pre vyhľadanie tabuľky
DB	N*16+D		; D=číslo prvej jednotky, ktorá v systéme prislúcha PMD 32-SD
			;  - 0=A, 1=B, ...
			; N=počet využitých diskov z PMD 32-SD
DB	CRC		; CRC = 256 - ("3" + "2" + (N * 16 + D))
DB	"EXT"		; predvolená prípona súboru - 3 znaky presne!
DW	PAGING		; adresa stránkovacej rutiny, alebo 0, ak stránkovanie nie je potrebné
; 9 vektorov “služieb” ovládača PMD 32-SD
DW	ReadByte	; čítanie bytu z PMD 32-SD
DW	SendCommand	; odoslanie povelu
DW	SendByte	; odoslanie bytu
DW	SndCrcRdAckErr	; odoslanie CRC a prijatie ACK a ERR
DW	ReadAckErr	; prijatie ACK a ERR
DW	WaitErrT15	; čakanie na chybový kód 15s
DW	WaitErrT	; čakanie na chybový kód zvolený čas
DW	SndCrcRdAck	; odoslanie CRC a prijatie ACK
DW	ReadCheckCrc	; prijatie a kontrola CRC

Aktualizovaná verzia systému Mikros pre PMD 85 má už upravený BIOS a obsahuje aj túto definičnú tabuľku, takže utilitu v tejto verzii možno použiť.

Inak sa táto verzia v podporovaných funkciách od predošlej nelíši. Opäť sú v zdrojovom texte konfiguračné premenné F_Usage, F_ImgParam a F_AnyExt. Ak je zapnutá podpora prepínača &, tak sa za číslom verzie objaví písmeno p. Ak je povolená ľubovoľná prípona súboru obrazu disku, tak sa za číslom verzie objaví písmeno e.

Na stiahnutie

 • cd-com.zip - archív obsahujúci zdrojové texty a preložené binárky a obrazy diskov
  • obrazy diskov - P32, DZ8 a NCB
  • verzia 2.0 - zdrojový text je v súbore cd.a8080
   • CD.COM - binárka pre PMD 85-2/2A/3 a C2717
   • CD-NCB.COM - binárka pre NCB85
  • verzia 3.0 - zdrojový text je v súbore cd.a8080
   • CD.COM - binárka pre predvolenú príponu obrazu disku
   • CD-E.COM - binárka pre ľubovoľnú príponu obrazu disku
   • CD-P.COM - binárka s prepínačom pre zobrazenie parametrov obrazu disku
   • CD-PE.COM - binárka pre ľubovoľnú príponu obrazu disku a s prepínačom pre zobrazenie parametrov obrazu disku