Autorun

Z PMD 85 Infoserver


Autorun

"Autorun" je pojem, ktorý označuje spôsob uloženia strojového programu pre PMD 85 na magnetofónovej páske tak, že po nahratí príkazom MGLD xx nie je nutné vykonať naviac príkaz JUMP xxxx pre spustenie.

Autorun programov v stojovom kóde je založený na takom princípe, že sa nahrávaním na zásobníku prepíše návratová adresa z rutiny loadovania bloku dát a tým sa nepriamo skočí na štartovaciu adresu. Tá adresa skoku do nášho programu sa musí nahrať na adresu 7FFBH.

príklad

Nasledujúci program demonštruje asi najjednoduchší spôsob, akým je možné dosiahnuť automatické spustenie programu v strojovom kóde. V tomto prípade ide o uloženie v dvoch blokoch:
Prvý (hlavičkový) blok sa nahráva na adresu LDRSTART, na svojom konci prepisuje hodnotu na zásobníku a zároveň obsahuje loader druhého (hlavného) bloku, ktorý sa následne spustí.

Symbol LDRSTART sa musí nastaviť na takú adresu, aby symbol A7FFB mal po preložení hodnotu 7FFBH.
Pred symbolom A7FFB musí byť voľný priestor pre zásobník o veľkosti aspoň 12 bytov, inak sa v prípade PMD 85-2 prepíše už nahratá časť kódu od adresy 7FEFH.


LDRSTART EQU  7FD7H
PRGSTART EQU  1500H
PRGLEN   EQU  2000H
BLKLOAD  EQU  8DC2H

         ORG  LDRSTART            ; KOD SAMOTNEHO LOADERA

         JC   8C40H               ; PRI MGF. CHYBE SA VRAT DO MONITORA
         JNZ  8C40H

         LXI  H,PRGSTART          ; HL=ADRESA KAM SA BUDE NAHRAVAT
         LXI  D,PRGLEN-1          ; DE=DLZKA BLOKU - 1
         CALL BLKLOAD             ; NAHRATIE PROGRAMU

         JC   8C40H               ; PRI MGF. CHYBE SA VRAT DO MONITORA
         JNZ  8C40H
         JMP  PRGSTART            ; SKOC DO SAMOTNEHO PROGRAMU

         DS   12                  ; PRIESTOR PRE ZASOBNIK

A7FFB    DW   LDRSTART            ; ADRESA PRE AUTORUN LOADERA


Samozrejme, nie je nutné, aby sa hlavný kód dohrával loaderom, ale samotný program môže rovnako ako uvedený loader končiť "definovaním" adresy autoštartu a tak sa vlastne rovno spustí už hlavný program.