8bitSpriteEditor

Z PMD 85 Infoserver

8bit Sprite Editor
Verzia:2.0.1.120 / 8. decembra 2020
Platforma:win32
Lokalizácia:en
Download: 8bit Sprite Editor v2.0.1.120
8bit Sprite Editor


8bit Sprite Editor je utilita, ktorá umožňuje:

 • vytváranie monochromatických spritov v 6 bitovom formáte pre VRAM PMD 85 alebo v 8 bitovom formáte napr. pre ZX Spectrum
 • sprity môžu byť maskované aj nemaskované
 • maximálna veľkosť spritu môže byť 240x240 bodov
 • v jednom sprite súbore môže byť 128 spritov (frejmov) danej veľkosti
 • výsledné binárne dáta je možné exportovať v rôznych formátoch
 • je možné importovať binárne dáta v rôznych formátoch
Obsah

ovládací panel

Ovládací panel obsahuje údaje o parametroch spritu, voľbu zobrazenia mriežky a určenie počtu frejmov.

Byte mode

Určuje základný formát spritu, teda to, ako budú reprezentované výsledné binárne dáta.

 • 6bit reversed + hi 2bit zeros - formát, ktorý je vlastný reprezentácii VideoRAM PMD 85. Pixelová informácia je v 6-tich bitoch z bytu a horné 2 atribútové bity zostávajú nulové (pre masku spritu možno hodnotu horných 2 bitov určiť). Najľavejší bod je v 0. bite bytu.
 • Classic 8bit - pixelová informácia je vo všetkých 8-mych bitoch bytu. Najľavejší bod je v 7. bite bytu.

Sprite size

 • Width - šírka spritu sa určuje v násobkoch 6-tich alebo 8-mych bodov, pri stlačenom klávese Shift v násobkoch 12/16 bodov. Šírka teda môže byť od 6/8 do 240 bodov.
 • Height - výška spritu môže byť od 1 do 240 bodov. Zmena hodnoty je po jednom bode, so stlačeným klávesom Shift po 8-mych bodoch.

Grid

Zobrazenie pomocnej mriežky a voľba jej veľkosti. Veľkosť jedného dieliku mriežky v oboch osiach môže byť v intervale 2 až 16. Umožňuje lepšiu orientáciu pri kreslení väčších spritov.

Data format

Určuje cieľovú reprezentáciu binárnych dát spritu.

 • Sprite data order sequence - určuje základný spôsob uloženia binárnych dát.
  • By rows - po riadkoch
  • By columns - po stĺpcoch
  • By rows zig-zag - po riadkoch, kde prvý riadok je uložený zľava doprava, druhý riadok sprava doľava a tak ďalej
  • By columns zig-zag - po stĺpcoch, kde prvý stĺpec je uložený zhora dolu, druhý stĺpec zdola hore a tak ďalej
 • Masked sprite - určuje, že sprite bude maskovaný a ako budú reprezentované pixelové dáta spritu a jeho maska.
  • Mask byte interleaved with data byte - byte masky a byte dát sa striedajú
  • Data byte interleaved with mask byte - byte dát a byte masky sa striedajú
  • Whole mask, then sprite data - najprv celá maska, za ňou celé pixelové dáta
  • Whole sprite data, then mask - najprv celé pixelové dáta, za nimi celá maska
  • Mask row/col interleaved with data row/col - jeden riadok/stĺpec dát masky, za nimi jeden riadok/stĺpec pixelových dát
  • Data row/col interleaved with mask row/col - jeden riadok/stĺpec pixelových dát, za nimi jeden riadok/stĺpec dát masky
 • Mask for attributes - pri 6 bitovom formáte určuje horné 2 atribútové bity pre dáta masky

Binary data size

Informuje o veľkosti cieľových binárnych dát na základe aktuálnych parametrov spritu a počtu spritov.

Position in Data/Mask

Informácia o X/Y pozícii kurzora podľa pozície v pixelovej časti spritu alebo v maske.

Frame

Voľba aktuálneho spritu a celkového počtu spritov (frejmov).

 • Total - určuje celkový počet spritov od 1 do 128. Zmena hodnoty je po jednom, pri stlačenom klávese Shift po 10.
 • Posuvník alebo tlačidlá vedľa posuvníka - voľba aktuálne editovaného spritu.
 • Move - šípkami je možné presúvať aktuálny sprite na predošlú alebo nasledujúcu pozíciu. Možno tak podľa potreby zmeniť poradie spritov.

editácia spritu

Editácia spritu sa robí myšou. Ľavé tlačidlo myši body rozsvecuje, pravé tlačidlo zhasína.

menu Edit

V menu Edit sú operácie nad celým spritom alebo celou jeho maskou (položky, ktoré sa týkajú masky sú prístupné iba ak sa jedná o maskovaný sprite).

 • Copy sprite/mask - skopíruje sprite/masku do "programovej" schránky
 • Paste sprite/mask - prepíše sprite/masku obsahom "programovej" schránky
 • Merge with sprite/mask - spojí obsah "programovej" schránky so spritom/maskou
 • Clear with sprite/mask - zmaže sprite/masku
 • Invert sprite/mask - invertuje sprite/masku
 • Shift sprite/mask - posunie sprite/masku o jeden bod hore/vľavo/vpravo/dole
 • Flip sprite/mask - "preklopí" sprite/masku horizontálne/vertikálne
 • Rotate sprite/mask - otočí sprite/masku o 90°/180°
 • Clipboard - operácie so "systémovou" schránkou, ktoré umožňujú kopírovať sprity medzi dvoma inštanciami programu. Dáta spritu sa do schránky uložia "serializované" ako text. Zdrojové aj cieľové parametre sa musia zhodovať iba v parametri bytový mód.
  • Copy sprite/mask to clipboard - skopíruje sprite/masku do "systémovej" schránky
  • Paste from clipboard to sprite/mask - prepíše sprite/masku obsahom "systémovej" schránky
 • Generate standard mask - na základe kresby spritu vygeneruje štandardnú masku
  (pre každý bod v sprite sa v maske vytvorí 9 "obtekajúcich" bodov)

menu View

V menu View sa volí zväčšenie (zoom) editačnej plochy 25%, 50%, 100% a 200%.

načítanie a uloženie spritu

Pracovný (zdrojový) súbor spritu má príponu .sprite. Ukladajú sa doň všetky parametre spritu a samotné dáta spritu v pakovanej forme.

V menu File sú štandardné položky pre prácu s pracovným súborom: New, Open..., Save a Save as....

export spritu

Menu položka Export... v menu File umožňuje uložiť výsledné binárne dáta vo formáte definovanom v ovládacom paneli.

import spritu

8bit Sprite Editor umožňuje importovať binárne grafické dáta (menu položka Import... v menu File). Pred importom je potrebné nastaviť parametre spritov v zdrojovom binárnom súbore - bytový mód, veľkosť spritu, dátový formát. Počet spritov (framov) sa nastaví po importe automaticky.

Po importe je možné bez straty dát zmeniť parametre spritu, aj bytový mód, a tak je možné robiť konverziu dát medzi PMD 85 a napr. ZX Spectrom.

na záver

Ak máte k programu nejaké pripomienky alebo návrhy pre zlepšenie, budeme radi, ak nám napíšete na našu mailovú adresu, uvedenú na úvodnej stránke, prípadne nás kontaktujete na sociálnych sieťach.