Konektory na PMD 85

Z PMD 85 Infoserver

Konektory na PMD 85


Obsah

V nasledujúcom texte sú popísané všetky konektory na PMD 85.

Konektory na zadnej strane PMD 85

PMD 85 má interfejsovú dosku, ktorá obsahuje:

 • K2 - Aplikačný konektor
 • K3 - GPIO/0 (8255 - port PA, PCH)
 • K4 - GPIO/1 (8255 - port PB, PCL)
 • K5 - IMS-2 (8255)
 • K6 - sériový interfejs IRPS (8251)
 • K7 - Magnetofón (8251)

Všetky FRB konektory na interfejsovej doske majú, bez ohľadu na označenie na telieskach konektorov, pin 1 vľavo dole. Nepárne piny sú v spodnom rade, párne piny v hornom rade.

Konektory na PMD 85 vzadu

Vo všetkých tabuľkách je smer signálu vyznačený z pohľadu počítača:

 • --> - výstup z počítača
 • <-- - vstup do počítača
 • <--> - obojsmerný signál

K1 - Systémový konektor

Konektor K1 je Systémový konektor určený pre pripojenie ROM Modulu a na rovnaký konektor je prakticky vo vnútri počítača pripojená aj samotná interfejsová doska. Pozor, tento konektor má pin 1 vpravo dole!

význam smer signál pin   pin signál smer význam
zem --- GND 29   30 GND --- zem
napájacie napätie pre periférie --> +5V 27   28 +5V --> napájacie napätie pre periférie
napájacie napätie pre periférie --> -5V 25   26 -5V --> napájacie napätie pre periférie
napájacie napätie pre periférie --> +12V 23   24 +12V --> napájacie napätie pre periférie
adresa --> A5 21   22 /IOR --> čítanie zo vstupného zariadenia
zápis do výstupného zariadenia --> /IOW 19   20 A0 --> adresa
reset --> RES 17   18 A1 --> adresa
dáta <--> D0 15   16 A7 --> adresa
dáta <--> D1 13   14 A6 --> adresa
dáta <--> D2 11   12 A4 --> adresa
dáta <--> D3 9   10 A3 --> adresa
dáta <--> D4 7   8 A2 --> adresa
dáta <--> D5 5   6 Fi2TTL --> hodinový signál 2 MHz
dáta <--> D6 3   4 /INT <-- signál prerušenia (pull-up)
dáta <--> D7 1   2 ### --> podľa verzie dosky PMD 85

Pin 2 označený ### má rôznu funkciu podľa typu dosky PMD 85:

 • PMD 85-0 - nezapojený
 • PMD 85-1 - /STB - výstup - signál Strobe Videoprocesora
 • PMD 85-2 - /STB - výstup - signál Strobe Videoprocesora
 • PMD 85-2/5V DRAM - nezapojený
 • PMD 85-2A - INTE - výstup - signál CPU indikujúci povolené prerušenie
 • PMD 85-3 - nezapojený

V článku Blog:Rôzne úpravy PMD 85 je popísaná nová univerzálna funkcia pinu 2 pre všetky modely PMD 85.

K2 - Aplikačný konektor

Konektor určený pre pripojenie ďalších I/O zariadení. Budič dátovej zbernice je otváraný pre adresy 1xxx11xxB.

význam smer signál pin   pin signál smer význam
zem --- GND 1   2 -5V --> napájacie napätie pre periférie
adresa --> A6 3   4 A3 --> adresa
adresa --> A2 5   6 A5 --> adresa
adresa --> A4 7   8 A0 --> adresa
adresa --> A1 9   10 A7 --> adresa
ovládanie pre časovač 1 8253 (pull-up) <-- GATE1 11   12 OUT0 --> výstup časovača 0 8253
ovládanie pre časovač 0 8253 (pull-up) <-- GATE0 13   14 OUT1 --> výstup časovača 1 8253
signál prerušenia (pull-up) <-- /INT 15   16 CLK0 <-- hodiny pre časovač 0 8253
čítanie zo vstupného zariadenia --> IOR 17   18 D5 <--> dáta
reset --> /RST 19   20 D6 <--> dáta
hodinový signál 2 MHz --> /Fi2TTL 21   22 D7 <--> dáta
zápis do výstupného zariadenia --> IOW 23   24 D3 <--> dáta
dáta <--> D1 25   26 D2 <--> dáta
dáta <--> D0 27   28 D4 <--> dáta
napájacie napätie pre periférie --> +5V 29   30 +12V --> napájacie napätie pre periférie

K3 - GPIO/0

Paralelný interfejs, na ktorý je vyvedený port PA a vyššie bity (4 až 7) portu PC z PIO 8255. Okrem riadiaceho slova posielaného na 8255, ktorý určuje smer jednotlivých portov, je potrebné signálom DIR správne určiť aj smer budiča, ktorý je na porte PA. Ak nie je tento pin nikam pripojený, je budič nastavený na výstup, pripojením tohto pinu na GND sa prepne budič na vstup. Na konektor sú vyvedené aj 3 invertory s otvoreným kolektorom, ktoré majú na výstupe pull-up odpor.

význam smer signál pin   pin signál smer význam
zem --- GND 1   2 /O2 --> výstup 2. invertora (pull-up)
výstup 3. invertora (pull-up) --> /O3 3   4 I3 <-- vstup 3. invertora
vstup 2. invertora <-- I2 5   6 /O1 --> výstup 1. invertora (pull-up)
vstup 1. invertora <-- I1 7   8 DIR <-- určenie smeru (0=vstup, 1=výstup) budiča na porte PA (pull-up)
vstupno/výstupný pin <--> PC7 9   10 PC6 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PC5 11   12 PC4 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PA1 13   14 PA0 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PA3 15   16 PA2 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PA5 17   18 PA4 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PA7 19   20 PA6 <--> vstupno/výstupný pin

K4 - GPIO/1

Paralelný interfejs, na ktorý je vyvedený port PB a nižšie bity (0 až 3) portu PC z PIO 8255. Okrem riadiaceho slova posielaného na 8255, ktorý určuje smer jednotlivých portov, je potrebné signálom DIR správne určiť aj smer budiča, ktorý je na porte PB. Ak nie je tento pin nikam pripojený, je budič nastavený na výstup, pripojením tohto pinu na GND sa prepne budič na vstup. Na konektor sú vyvedené aj 3 invertory s otvoreným kolektorom, ktoré majú na výstupe pull-up odpor.

význam smer signál pin   pin signál smer význam
zem --- GND 1   2 /O2 --> výstup 2. invertora (pull-up)
výstup 3. invertora (pull-up) --> /O3 3   4 I3 <-- vstup 3. invertora
vstup 2. invertora <-- I2 5   6 /O1 --> výstup 1. invertora (pull-up)
vstup 1. invertora <-- I1 7   8 DIR <-- určenie smeru (0=vstup, 1=výstup) budiča na porte PB (pull-up)
vstupno/výstupný pin <--> PC3 9   10 PC2 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PC1 11   12 PC0 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PB1 13   14 PB0 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PB3 15   16 PB2 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PB5 17   18 PB4 <--> vstupno/výstupný pin
vstupno/výstupný pin <--> PB7 19   20 PB6 <--> vstupno/výstupný pin

K5 - IMS-2

IMS-2 (HP-IB) je interfejs prístrojovej zbernice, ktorý je na PMD 85 realizovaný pomocou PIO 8255 a iba v roli Controller, kedy je hardvérovo riešené iba výkonové prispôsobenie a ovládanie zbernice je celé riešené iba softvérovo.

Tento interfejs možno použiť aj ako bežný paralelný interfejs, avšak je potrebné počítať s tým, že všetky linky sú invertované a majú "kľudovú" úroveň nastavenú odporovými deličmi.

význam smer signál pin   pin signál smer význam
1   2 /NRFD (PB2, PC2) <--> pripravenosť na príjem dát (ready for data)
platné dáta (data valid) <--> DAV (PB1, PC1) 3   4
potvrdenie prijatia dát (data acknowledge) <--> /NDAC (PB3, PC3) 5   6
zem --- GND 7   8 GND --- zem
9   10 REN (PC6) --> diaľkové ovládanie (remote enable)
vyžiadanie obsluhy (service request) <-- SRQ (PB4) 11   12 /DIO4 (PA3) <--> dáta
koniec alebo hlásenie (end or information) --> EOI (PC4) 13   14 /DIO3 (PA2) <--> dáta
15   16 ATN (PC5) --> pozor (attention)
17   18 /DIO2 (PA1) <--> dáta
19   20 IFC (PC7) --> nulovanie rozhrania (interface clear)
dáta <--> /DIO1 (PA0) 21   22 /DIO8 (PA7) <--> dáta
dáta <--> /DIO7 (PA6) 23   24
dáta <--> /DIO6 (PA5) 25   26 /DIO5 (PA4) <--> dáta
27   28
29   30

K6 - Sériový interfejs IRPS

Konektor pre pripojenie zariadení so sériovým prenosom údajov v plne duplexnom režime. Interfejs je realizovaný pomocou USART 8251 a signály TxD a RxD sú transformované oddeľovacími obvodmi na signály pasívnej prúdovej slučky, kde je Log.0 realizovaný bezprúdovým stavom (resp. I < 4 mA), Log.1 prúdom 20 mA.

Obvod USART 8251 je zdieľaný s magnetofónovým interfejsom. Na starších verziách interfejsovej dosky je medzi konektormi K6 a K7 prepínač, ktorým sa vyberá, či sa 8251 využíva Magnetofónom alebo IRPS. Novšie interfejsovú dosky už prepínač neobsahujú a výber Magnetofón vs. IRPS sa robí programovo signálom DTR 8251.

Konektor IRPS
Konektor IRPS
pin signál smer význam
1 DIN+ <-- vstup dát
2 GND --- zem
3 DOUT+ --> výstup dát
4 DIN- <-- vstup dát
5 DOUT- --> výstup dát

K7 - Magnetofón

Magnetofónový interfejs je tvorený okrem modulačných a demodulačných obvodov obvodom USART 8251, ktorý je zdieľaný s interfejsom IRPS, ako je uvedené vyššie.

Konektor pre pripojenie magnetofónu
Konektor pre pripojenie magnetofónu
pin signál smer význam
1 MGOUT --> výstup na magnetofón
2 GND --- zem
3 MGIN <-- vstup dát z magnetofónu


Konektory na ľavej strane PMD 85

Na ľavej strane PMD 85 sú tri konektory:

 • pripojenie zdroja
 • pripojenie TV
 • pripojenie Video/RGB monitora
Konektory na ľavej strane (stará verzia)
Konektory na ľavej strane (stará verzia)
Konektory na ľavej strane (nová verzia)
Konektory na ľavej strane (nová verzia)

Napájací konektor

Napájacie konektory
Napájacie konektory
Stará verzia
pin signál
1 GND
2 -5V
3 +12V
4 +5V
5 +5V
6 GND
Nová verzia
pin signál
1 +5V
2 GND
3 +12V
4 GND
5 -5V

Konektor Video-RGB

Konektor Video-RGB
Konektor Video-RGB
Video-RGB
pin signál
1 SYNC
2 GND
3 G
4 R
5 B

Na PMD 85-0,1,2,2A sú úrovne jednotlivých signálov blízke TTL a tak nie sú priamo pripojiteľné na monitory napr. cez SCART konektor. Na PMD 85-3 sú už signály v úrovni 1Všš.

Jozef Kardoš popísal Blog:Rôzne_úpravy_PMD_85, kde sú aj úpravy Video výstupu.

Konektor klávesnice PMD 85

Konektor klávesnice
Konektor klávesnice

Konektor klávesnice je vo vnútri počítača. Klávesnica využíva služobnú 8255.

význam smer signál pin   pin signál smer význam
zem --- GND 19   20 GND --- zem
napájanie klávesnice --> +5V 17   18 +5V --> napájanie klávesnice
2. stĺpec matice klávesnice --> COL2 (PA2) 15   16 COL3 (PA3) --> 3. stĺpec matice klávesnice
0. stĺpec matice klávesnice --> COL0 (PA0) 13   14 COL1 (PA1) --> 1. stĺpec matice klávesnice
11   12 /ROW3 (PB3) <-- 3. riadok matice klávesnice
2. riadok matice klávesnice <-- /ROW2 (PB2) 9   10 /ROW4 (PB4) <-- 4. riadok matice klávesnice
1. riadok matice klávesnice <-- /ROW1 (PB1) 7   8 /SHIFT (PB5) <-- kláves Shift
0. riadok matice klávesnice <-- /ROW0 (PB0) 5   6 /STOP (PB6) <-- kláves Stop
červená LED --> /RLED (PC3) 3   4 /RST <-- kláves Reset
žltá LED --> /YLED (PC2) 1   2 AM --> akustický menič