Šach

Z PMD 85 Infoserver

ŠACHOVÝ PROGRAM PMD 85

Šach
Obrázok:Sach-hracia-plocha.png
hracia plocha
Autor:Tesla Piešťany
Verzia:SACH1, 198?
(PMD 85-1)
SACH1, 198?
(PMD 85-2, PMD 85-2A, PMD 85-3, C2717)
Lokalizácia:slovenčina, čeština
Žáner:strategická hra
Download: game-sach.zip

Šachový program PMD 85 je určený pre riešenie danej situácie na šachovnici a umožní využitie osobného počítača PMD 85 ako hráča šachu alebo pre riešenie šachových problémov.

Je umiestnený v ROM Module. Do pamäti počítača sa premiestni štandardným príkazom pre prenos obsahu ROM Modulu:

  • JOB 000035000000

Pretože pri prenose z ROM modulu do operačnej pamäti je modifikovaný aj zápisník programu, pred začatím každej partie a pred riešením každej úlohy odporúča sa prenos obsahu ROM modulu do operačnej pamäti.

Stupeň obtiažnosti riešenia situácie na šachovnici je nastaviteľný v desiatich stupňoch (0 až 9). Nastavená obtiažnosť je indikovaná na displeji, zatlačením tlačidla K stupeň obtiažnosti sa zvýši o jeden. Stupeň obtiažnosti je možné zmeniť aj počas hry (v režime zmeny postavenia figúr na šachovnici je tlačidlo K zablokované).

Obtiažnosti stupňov 0 až 4 sa odporúčajú pre bežnú hru (blesková hra až turnajový šach), stupne 5 až 9 sú určené pre analýzu, pretože čas potrebný na jeden ťah počítača sa podstatne predlžuje.

V základnom režime počítač hrá s čiernymi figúrami. V prípade, ak má počítač hrať s bielymi figúrami, na začiatku hry (pred prvým ťahom) treba zatlačiť tlačidlo EOL a počítač urobí prvý ťah s bielymi figúrami a čaká na ťah čierneho.

Jednotlivé ťahy sú uvedené výpisom z východiskovej polohy a konečnej polohy danej figúry do začiatku dialógového riadku displeja.

Ťahy sú zadávané tlačidlami K1K8. Zatlačenie K1K8 je akusticky indikované. Zadanie je potvrdené tlačidlom EOL. Pri zmene ťahu, ktorý ešte nebol potvrdený tlačidlom EOL, tento možno zrušiť tlačidlom CLR. Postavenie figúr na šachovnici možno zameniť pomocou režimu pre zmenu postavenia (tlačidlo P). Na ťah, ktorý nezodpovedá situácii na šachovnici alebo pravidlám šachu, počítač odpovedá znakom ???? a vráti program na zadanie nového ťahu.

informačná obrazovka
informačná obrazovka
Význam tlačidiel pre zadanie ťahu
tlačidlo stĺpec riadok
K1 A 1
K2 B 2
K3 C 3
K4 D 4
K5 E 5
K6 F 6
K7 G 7
K8 H 8

Šachový program PMD 85 umožňuje realizáciu nasledujúcich špeciálnych ťahov:

  • rošáda - zadáva sa resp. je indikovaný ťah kráľa (napr. čierny na kráľovské krídlo 0-0 : E8-G8)
  • En passant (branie mimochodom) - je zadávaný resp. indikovaný skutočný ťah pešiaka priečne
  • zámena pešiakov - po dosiahnutí protiľahlej základnej línie pešiakom, počítač ho automaticky zamieňa za dámu. Ak hráč chce dámu zameniť ze inú figúru, toto realizuje v režime zmeny postavenia (tlačidlom P)

Riešenie situácie na šachovnici počítačom (hľadanie ťahu) je indikované signálnymi diódami LED na klávesnici (hľadanie obranného ťahu - svieti zelená dióda LED, hľadanie útočného ťahu - svieti oranžová dióda LED). Ukončenie hľadania ťahu je signalizované akustickou indikáciou, zhasnutím práve svietiacej indikačnej diódy a výpisu ťahu na displej. Pri vypísaní ťahu počítačom sú naviac signalizované situácie:

  • pat
  • šach hráčovi od počítača
  • mat počítaču od hráča
  • mat hráčovi od počítača

Režim zmeny postavenia figúr na šachovnici je aktivovaný zatlačením tlačidla P. Zatlačenie tlačidla P pred prvým krokom hráča po odštartovaní programu má za následok vyprázdnenie šachovnice, ktorá je takým spôsobom pripravená pre zadanie šachových problémov.

Modifikácia situácie na šachovnici spočíva v zadaní daného poľa a kódu figúry. Zadanie každej modifikácie je potvrdené tlačidlom EOL. Režim zmeny postavenia je ukončený zatlačením tlačidla P.

Po ukončení režimu zmeny postavenia musí nasledovať ťah hráča. Ak sa požaduje ťah počítača, pri vkladaní treba umiestniť niektorú figúru hráča o ťah späť a pri prvom ťahu s ním pokročiť na požadované pole.

Kódy figúr v režime zmeny postavenia
figúra biely čierny
pešiak E2 2
jazdec E4 4
strelec E6 6
veža E8 8
dáma E1 1
kráľ E3 3
prázdne pole 00 (netreba vkladať)

Páskové verzie

Páskové verzie programy boli vytvorené dodatočne. SACH1 je originálna verzia z ROM Modulu. SACH2 je originálna verzia pôvodne upravená pre Zbrojováčka. Funguje samozrejme aj na všetkých ostatných modeloch počnúc PMD 85-2.