Emulátor/Návod

Z PMD 85 Infoserver

základy práce s PMD 85


Keďže sa stretávame s tým, že si ľudia po toľkých rokoch nepamätajú, ako sa do PMD 85 nahrávali programy a hry z magnetofónovej pásky, uvedieme tu stručný popis, ktorý voľne naviaže aj na spôsob ovládania emulátora.

Nepríjemnou skutočnosťou je i to, že nástupom ďalších modelov sa objavili rôzne odlišnosti v ovládaní počítača, čo samozrejme pôsobí nepríjemnosti a odradzuje to. Naviac, zmeny HW a SW spôsobili určitú nekompatibilitu medzi jednotlivými modelmi, takže nie každý program beží na každom type PMD 85, to platí aj o programoch v strojovom kóde aj o programoch v BASICu.Obsah


PMD 85 štandardne využíva tri základné typy súborov:

 • "?" - programy v strojovom kóde - nahrávajú sa z MONITORa príkazom MGLD.
 • ">" - programy v jazyku BASIC - môžu byť nahrané iba z interpretera jazyka BASIC pomocou príkazu LOAD.
 • "D" - dátový súbor jazyka BASIC - taktiež môžu byť nahrané iba z interpretera jazyka BASIC pomocou príkazu DLOAD.

Ostatné typy bývajú zvyčajne zdrojové súbory systémových programov.

nahrávanie programov v strojovom kóde do PMD 85

 • v dialógu "Nastavenia" vyberte záložku "Model" a zvoľte si požadovaný model PMD 85 (Pozn.: pri programoch a hrách, ktoré sú dostupné na týchto stránkach k stiahnutiu vždy uvádzame modely, na ktorých daný program alebo hra funguje).
 • zaškrtávacie pole "Vložiť ROM modul" nechajte nezaškrtnuté.
 • voľbu potvrďte stlačením OK, čím opustíte dialóg nastavení a potom stlačte Alt-F5 (Reset).
 • v dialógovom riadku by sa mala v prípade PMD 85-1 zjaviť správa ** PMD-85 READY /1.0 ** alebo ++ Os ready ++ v prípade ostatných modelov.
 • stlačte Alt-T čím zobrazíte "Prieskumník pásky".
 • kliknite na prvé tlačidlo "Vložiť pásku" v ľavom hornom rohu a zvoľte niektorý *.ptp súbor pásky so súbormi typu "?".
 • (dvojitým kliknutím) zvoľte program alebo hru, ktorú chcete nahrať. Vedľa hlavičky programu sa zjaví malý trojuholníček označujúci nahrávací kurzor. Mali by ste si zapamätať identifikačné číslo, ktoré je v hlavičke uvedené ako prvé - xx/? MENO.
 • pre rýchlejšie nahrávanie môžte povoliť funkciu "Flash load", tlačidlom "blesku" v pravom dolnom rohu Prieskumníka pásky.
 • do dialógového riadku napíšte príkaz MGLD xx, kde xx označuje identifikačné číslo z hlavičky programu alebo hry.
 • potvrdením príkazu klávesou EOL (Enter) začne počítač očakávať signál z pásky (nahrávanie je možné kedykoľvek prerušiť klávesou STOP (klávesy Ctrl v emulátore) (neplatí pre PMD 85-1)).
 • v Prieskumníkovi pásky sa v ľavom dolnom rohu nachádzajú ovládacie tlačidlá prehrávania pásky, preto stlačte tlačidlo "Play", alebo klávesovú kombináciu Alt-P. Potom sa program alebo hra nahrá...

pre PMD 85-1 platia zásady:

 • do MONITORa sa dostanete buď po Resete počítača alebo z BASICu zadaním príkazu MONIT
 • číslo nahrávky xx môže byť v rozsahu 00 až 63 (musia to byť dva znaky) a musí zodpovedať skutočnému číslu nahrávaného programu (v prieskumníkovi pásky Emulátora je to prvé dvojčíslie v stĺpci "Súbor")
 • za príkazom MGLD musí byť práve jedna medzera
 • ak program nemá Autorun, spustí sa príkazom JUMP xxxx, kde xxxx je (zvyčajne) adresa kam sa program nahral (hexadecimálne). Túto adresu možno zistiť po nahratí programu v dvoch bytoch na adrese 0C1B4h (v prieskumníkovi pásky Emulátora je to stĺpec "Začiatok"). Ak sa jedná o adresu 0000h, je možné program spsustiť klávesovou skratkou SHIFT + DEL (v emulátore Shift + Delete). Za príkazom JUMP musí byť práve jedna medzera.

pre PMD 85-2 a PMD 85-2A platia zásady:

 • do MONITORa sa dostanete buď po Resete počítača, ak nie je založený ROM Modul, alebo z BASICu klávesovou skratkou SHIFT + RCL (v emulátore Shift + PageUp)
 • číslo nahrávky xx môže byť v rozsahu 00 až 99 (musia to byť dva znaky). Ak je to 00, nahraje sa prvý program, ktorý sa nájde, bez ohľadu na jeho číslo.
 • za príkazom MGLD nemusí byť medzera
 • pre spustenie programu platí to isté čo pre PMD 85-1, až na fakt, že za príkazom JUMP nemusí byť medzera.

pre PMD 85-3 platia tieto zásady:

 • do MONITORa sa dostanete buď po Resete počítača, ak nie je založený ROM Modul, alebo z BASICu klávesovou skratkou SHIFT + RCL (v emulátore Shift + PageUp)
 • keďže PMD 85-3 má iné rozloženie pamäti (MONITOR je umiestnený od adresy 0E000h a z 99,9% programy očakávajú, že MONITOR je štandardne od adresy 8000h), je potrebné prejsť do režimu kompatibility PMD 85-2 zadaním príkazu JUMP FFF0. V emulátore je možné pre PMD 85-3 zvoliť automatický prechod do režimu kompatibility po Resete.
 • otatné platí to isté ako pri PMD 85-2(2A)


nahrávanie programov v BASICu do PMD 85

 • v dialógu "Nastavenia" vyberte záložku "Model" a zvoľte si požadovaný model PMD 85.
 • zaškrtávacie pole "Vložiť ROM modul"zaškrtnutnite a vyberte si z ponuky balíčkov ROM modulov "BASIC-G Vx.x", kde Vx.x je verzia BASIC interpretera a mala by sa zhodovať so zvoleným modelom PMD 85 (napr. PMD 85-2A má "BASIC-G V2.A").
 • voľbu potvrďte stlačením OK, čím opustíte dialóg nastavení a potom stlačte Alt-F5 (Reset). V prípade, že pracujete s BASIC interpreterom pre model PMD 85-1 je nutné ešte zadať a potvrdiť príkaz BASIC G. Ostatné modely si obsah ROM modulu načítajú a spustia sami hneď po štarte.
 • BASIC interpreter sa ohlási správou BASIC-G /Vx.x.
 • stlačte Alt-T čím zobrazíte "Prieskumník pásky".
 • kliknite na prvé tlačidlo "Vložiť pásku" v ľavom hornom rohu a zvoľte niektorý *.ptp súbor pásky so súbormi typu ">".
 • (dvojitým kliknutím) zvoľte program, ktorú chcete nahrať. Vedľa hlavičky programu sa zjaví malý trojuholníček označujúci nahrávací kurzor. Mali by ste si zapamätať identifikačné číslo, ktoré je v hlavičke uvedené ako prvé - xx/> MENO.
 • pre rýchlejšie nahrávanie môžte povoliť funkciu "Flash load", tlačidlom "blesku" v pravom dolnom rohu Prieskumníka pásky.
 • do dialógového riadku napíšte príkaz LOAD x, kde x označuje identifikačné číslo z hlavičky programu.
 • identifikačne číslo nahrávky x môže byť 0 až 63 pre PMD 85-1, resp. 0 až 99 pre ostatné modely, pričom to môže byť ľubovoľný výraz, ktorého výsledkom je číslo z uvedeného rozsahu. U PMD 85-1 platí, že číslo nahrávky musí zodpovedať skutočnému číslu nahrávaného programu. U ostatných modelov možno zadať číslo 0, pre nahratie ľubovoľného programu, bez ohľadu na jeho číslo.
 • potvrdením príkazu klávesou EOL (Enter) začne počítač očakávať signál z pásky (nahrávanie je možné kedykoľvek prerušiť klávesou STOP (klávesy Ctrl v emulátore) (neplatí pre PMD 85-1)).
 • v Prieskumníkovi pásky sa v ľavom dolnom rohu nachádzajú ovládacie tlačidlá prehrávania pásky, preto stlačte tlačidlo "Play", alebo klávesovú kombináciu Alt-P. Potom sa program jazyka BASIC nahrá.
 • spustenie BASIC programu vykonáte notoricky známym príkazom RUN. Ak sa meno programu začína * (hviezdičkou), tak sa program spustí sám (to však neplatí pre PMD 85-1).


nahrávanie programov v PASCALe do PMD 85

Pascalovské programy sa ukladajú v blokoch po 512 bytov (prvý je typu "P" a nasledujúce typu ":" s rovnakým menom), takže pri nahrávaní programu sa očakávajú postupne všetky bloky. Postup pri nahrávaní je teda takýto:

 • v prieskumníkovi pásky zvoľte režim "Páska sa automaticky zastaví na bloku, na ktorom stojí kurzor"
 • LOAD kurzor (malý čierny trojuholník) nastavte na začiatok programu (double-click)
 • kurzor v zozname nastavte na nasledujúci program (za posledný blok ":" nahrávaného programu) alebo na začiatok pásky, ak je to posledný program na páske
 • zvoľte povel Citaj a zadajte meno programu
 • spustite pásku, automaticky sa postupne nahrajú všetky bloky a vypíše sa "Koniec čítania"
 • pre spustenie programu zvoľte povel Rob
 • pred nahratím nového programu je nutné predošlý zmazať povelom Novy, inak sa novo nahratý program pripojí na koniec existujúceho (nie je potrebné zadávať meno)


Autorom Pascalu pre PMD 85 je RNDr. Peter Tomcsanyi. Pascal sa zavedie do PMD 85 z ROM modulu, potom sa treba riadiť samotným interpreterom.

Je určený pre modely 2, 2A a 3 (pri PMD 85-3 je treba najprv prejsť do režimu kompatibility zadanim JUMP FFF0 v monitore), pričom pri modeloch 2A a 3 sa využíva rozšírená pamäť.