Tabuľka obsadenia vstupno / výstupných adries na PMD 85
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 Zakázaná oblasť
1 Koliduje so systémovým PIO a ROM modulom ( A3 = A2 = L )
2 Pre A7 = L koliduje s internými IF
3                                
4                 Systémový PIO ( 8255 )  
5      
6      
7 Zakázaná oblasť  
8 Koliduje s internými IF ROM modul ( 8255 )  
9 systémovým PIO a ROM modulom
A      
B                  
C   MGF, IRPS ( 8251 )   GPIO ( 8255 ) Časovač ( 8253 )   IMS-2 ( 8255 ) Myš 602   IF Musica ( 8253 )
D         Uživateľská oblasť  
E         ( aplikačný konektor )  
F                      
Systémový PIO
- klávesnica, zvukový výstup a stránkovanie
- obvod 8255 je vyberaný iba adresným bitom A3 v L, ale vyžaduje sa aj A7=H a A2=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
- používajú sa adresy F4 až F7. BASIC programy používajú adresu 86 pre zápis na port C 8255
ROM modul
- sada EPROM adresovaná cez PIO 8255
- obvod 8255 je vyberaný iba adresným bitom A2 v L, ale vyžaduje sa aj A7=H a A3=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
- používajú sa adresy F8 až FB
- systémový konektor, na ktorom je pripojený ROM modul nemá, na rozdiel od aplikačného konektoru, obmedzenia na rozsah I/O adries, takže je možné použiť aj adresy z užívateľskej oblasti alebo z oblasti interných interfejsov, ktoré nie su ešte použité. Toto využívajú moduly PMD 40 (Programátor EPROM) a PMD 50 (Emulátor 8048/8748).
MGF, IRPS
- IF magnetofónu a sériová linka (prúdová slučka) s obvodom USART 8251
- obvod 8251 je vyberaný adresovými bitmi A7=A6=A5=L, A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H
- adresný bit A0 vyberá príslušný register 8251
- používajú sa adresy 1E a 1F
GPIO
- paralelný vstup / výstup s PIO 8255
- obvod 8255 je vyberaný adresnými bitmi A7=A5=A4=L, A6=H. Vyžaduje sa A3=A2=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
- používajú sa adresy 4C až 4F
Časovač
- trojica časovačov s obvodom PIT 8253
- obvod 8253 je vyberaný adresnými bitmi A7=A5=L, A6=A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8253
- používajú sa adresy 5C až 5F
IMS-2
- prístrojový IF HP-IB s PIO 8255
- obvod 8255 je vyberaný adresnými bitmi A7=L, A6=A5=A4=H. Vyžaduje sa A3=A2=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8255
- používajú sa adresy 7C až 7F
Aplikačný konektor - užívateľská oblasť
- dátová zbernica je uvoľnená iba pre A7=A3=A2=H
- je teda voľných 32 I/O adries (8C-8F, 9C-9F, ..., FC-FF)
IF Musica (na aplikačnom konektore)
- zvukový IF pre program MUSICA s obvodom PIT 8253
- obvod 8253 je vyberaný adresnými bitmi A7=A6=A5=A4=A3=A2=H
- adresné bity A1 a A0 vyberajú príslušný register 8253
- je možný iba zápis do registrov 8253
- používajú sa adresy FC až FF
Myš 602 (na aplikačnom konektore)
- paralelná myš na porte 8C (???)